Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur

Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, alla dessa kvalitéer som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden, idéer och egenskaper som kristendomen förde med sig från Mellanöstern och att de dessförinnan hade utvecklats ur judendomen. Sanningen är dock att detta inte kom från några ökenreligioner från Mellanöstern, utan att de redan fanns här, inom de förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken, formade under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat. Vidare var det så att dessa kvalitéer lyckades överleva inom nordens folk trots kristendomens intåg med idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud. Under Europas kristna århundraden blev europeiska samhällen mer toppstyrda, förtryckande och patriarkala, med enväldiga härskare som styrde över underdåniga befolkningar för att de ansågs vara utvald av gud istället för att ha blivit valda till kungar av fria män som tidigare hade varit regeln uppe i norr. Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams negativa påverkan och attacker, så blev aldrig dessa förkristna värden och egenskaper utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden blev det istället så att det var de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen, så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.

Text: Tobias Lindberg 2016-02-28. Uppdaterad 2017-08-24.

asatro-002

Det tog många århundraden för oss européer att reformera och tämja kristendomen, den senaste Mellanösternreligion som invaderade och tog över Europa, så pass att vi under de senaste århundradena har kunnat återgå till att leva i samhällen där sekularism och maktdelning råder, samhällen där stat och religion är någorlunda åtskilda från varandra och där olika former av maktdelning mellan den verkställande, den dömande och den lagstiftande makten finns. Det är av yttersta vikt att vi inte nu tillåter ännu en abrahamitisk ökenreligion ta över Europa och komma med nya krav om att religionen ska styra över människor och samhälle. Första gången var det kristendomen, nu är det islam. Hela tiden har judendomen också varit inblandad, fast mer i skymundan. Dessa abrahamitiska monoteistiska Mellanösternreligioner, vilka utgörs av judendomen, kristendomen och islam, passar inte in i den europeiska folksjälen som fortfarande är fylld med de ideal som styrde det förkristna Europas olika samhällen, speciellt de nordliga germanska samhällena där den polyteistiska asatron dominerade, men också de sydligare delarna där de med asatron närbesläktade antika grekiska och romerska polyteistiska religionerna fanns, ideal som skapade samhällen där religionen var något som var personligt och var skild från staten, samhällen där ledare och kungar oftast valdes på olika sätt och i större eller mindre utsträckning var tvungna att anpassa sig till vad olika råd av representanter för folket eller olika ätter kom fram till, ledare som valdes för att de var dugliga och hade stor makt bara så länge de skötte sina uppgifter mot sitt folk, samhällen där mannen och kvinnan var olika med bestämda roller men ändå jämställda inom ätten, i samhället och inför lagen. Den enda anledningen att de flesta européer av idag ändå accepterar kristendomen är, till viss del för att den nu har funnits med oss en rätt lång tid, men framförallt för att den har blivit så pass tillbakatryckt och tämjd av oss européer att de flesta människor inte påverkas eller störs nämnvärt av den. Judendomen har aldrig tagit över Europa på det direkta sätt som kristendomen gjorde och som islam hotar att göra, men har funnits runt om och i Europa under årtusenden och ofta haft en stor negativ påverkan då den alltid har motarbetat de polyteistiskt religiösa folken och arbetat för att införa monoteism, dogmatism och att alla ska tro på deras gud.

Nu måste vi alla resa oss och stoppa införandet av en ny “skarpladdad” Mellanösternreligion i våra europeiska samhällen, något som hela tiden pågår genom de miljontals muslimer som de senaste åren har strömmat in i Europa, av vilka en allt för stor andel faktiskt anser att religionen ska styra över allt. Lyckas vi inte stoppa den muslimska världens och islams pågående intåg i Europa här och nu så kan vi i värsta fall ha mellan 800–1400 år av lidande och elände framför oss innan vi lyckas tämja även denna religion. Så lång tid tog det nämligen på ett ungefär från kristendomens intåg i olika delar av Europa tills reformationen var genomförd under 1700-talets upplysningstid och idéer om sekularism och maktdelning återigen började dominera i Europa och först under det senaste århundradet har även idéerna om att mannen och kvinnan är jämlika återkommit.

Många tror felaktigt att sekularism, maktdelning, jämlikhet mellan könen och andra sådana idéer kommer från och uppstod inom kristendomen, men faktum är att kristendomen när den gjorde sitt intåg i Europa och under många århundraden därefter, innan den tämjdes under upplysningstiden, var precis lika extrem, fundamentalistisk och galen som islam har varit och till allt för stor del är än idag.  Berättelsen om Jesus och en stor del av de tidiga kristna människorna hade en hel del bra idéer och kämpade mot orättvisor och samhällselit, men de kristna ledarna som kom senare hade på bara ett par tre århundraden omvandlat kristendomen till något som för folket innebar underkastelse, fromhet och lydnad, medan det för de som styrde var ett verktyg för att med makt ta över och styra samhällen.

kvinnor-asatro-kristendom-islam-001I det nordliga Europa hade fria kvinnor tidigare kunnat gå fritt, visa sin skönhet, skilja sig om äktenskapet inte passade, styra över både mark och gård lika gärna som männen samt till och med vara sköldmö om talang och vilja fanns. Allt detta trots att ingen någonsin trodde att kvinnor och män var exakt lika varandra. Med kristendomens intåg förändrades detta till mer av att kvinnor skulle täcka sig, av att de var underställd mannen och av bestämmelser att de saknade arvsrätt. I det Europa där synen på samhällets ledare var att de innehade ett slags ämbete med mycket makt så länge som de skötte det väl och hade folkets stöd, en slags naturlig och frivillig hierarki, så infördes med kristendomen idén om “Dei gratia“, av guds nåde, det vill säga att ledarna eller kungarna fick sin rätt att härska, inte från folket, utan från gud. Dessa och andra egenheter med den inkräktande Mellanösternreligionen var främmande för de europeiska folken och alla försök att införa kristendomen via folket misslyckades. Bara genom att gå via mäktiga ledare som som såg personliga fördelar för sig själva och sina familjer med den nya mer hierarkiska religionen kunde kristendomen ta sig in i Europa steg för steg och ofta med enormt tvång och stor blodspillan eftersom folket ofta kämpade emot.

Det tog ungefär ett årtusende för den dåtida samhällselitens att tvångskristna Europa och under nästan lika lång tid har sedan folkets kamp mot de främmande värden som kom med kristendomen pågått. Ett tusen år långt krig, även fast det sällan benämns som ett sådant. En kamp som hela tiden har letts av folken från de nordligare delarna av Europa, via kampen för Magna Carta från mitten av 1200-talet, reformation och protestantism under 1200–1500-talen, upplysningstiden på 1700-talet och den amerikanska revolutionen under slutet av 1700-talet till de moderna västerländska folkrörelserna under 1800–1900-talen, en kamp som stegvis ledde till seger över den för Europa så främmande ökenreligionen kristendomen, till dagens läge där kristendomen för européer och europeiska folk i andra delar av världen mest existerar i en ritualiserad form utan verklig betydelse för såväl folk som samhälle. Även om dessa stegvisa segrar i vissa avseenden även ledde till steg bakåt, som då ytterligare idétraditioner från judendomen, genom marxismen, fick tillfälle att smyga och nästa sig in i våra samhällen, så handlade det ändå totalt sett om en seger för de nordiska folkens sätt att leva över en främmande idétradition.

stod-donera-swish-013

asatro-005Att denna kamp för europeisk frihet mot de förtryckande Mellanösternreligionerna alltid har letts av det historiskt sett så mäktiga och framgångsrika folken i norra Europa har dels berott på att kristendomen kom senare till dessa delar av Europa och att folken där alltså inte har hunnit leva så länge under kristendomen, men framför allt har det berott på det nordliga klimatets hårda naturliga selektion som formade ett folk som var intelligenta, kritiska och företagsamma, som planerande i förväg, som samarbetade bra och som gjorde allt som var i deras makt för att undvika att bråka med sina grannar och de som tillhörde det egna folket, medan de var aggressiva och skoningslösa om det behövdes mot andra grupper och folk. I andra delar av världen med bättre klimat har människor kunnat komma undan med och överleva i större utsträckning även utan en stor portion av dessa kvalitéer, medan människor som inte var så noggranna och planerande och som inte ordnade allt inför vintern och som var impulsiva och i onödan blev ovän med sina grannar för småsaker snabbt dog ut uppe i norr. Även det faktum att folken i de nordligare delarna av Europa ända fram till modern tid har fått en mycket större del av sitt födointag från jakt, fiske och samlande än folk längre söderut är också en del i förklaringen asatro-007till deras framgång, då sådan föda är mycket mer näringsrik än vad som producerades i mer utpräglade jordbrukssamhällen, vilket gjorde att de nordligare folken inte påverkades lika negativt vad gäller kognitiva och fysiska förmågor som de sydligare folken med sin mer spannmålsdominerade kost. Först i modern tid har vår kost blivit bättre än den var här uppe i norden under förkristen tid, medan det däremellan faktiskt blev sämre.

När allt kommer omkring så är det trots allt mer än något annat nordeuropeisk strävan, uppfinningsrikedom, djärvhet och samarbetsförmåga som har lagt grunden till hela den västerländska civilisationen och all den teknik som idag dominerar och existerar över hela världen. Allt sådant har börjat i de nordliga delarna av Europa eller av människor som har utvandrat från detta område och sedan spritt sig vidare till övriga delar av världen.

asatro-004Att lägga en auktoritär religions bojor på ett folk som har formats på detta sätt av naturen och tillvaron gick inte lika enkelt som på andra folk, vilket århundraden av nordligt motstånd som lett till en tämjd kristendom över i stort sett hela världen har bevisat. Det senaste århundradet har dock den teknologiska och samhälleliga utvecklingen snabbt fått det naturliga selektionstrycket som tidigare hade varit så stark i norra Europa att upphöra, varför de nordligare folkens kvalitéer med senare generationer säkerligen har försämrats och kommer att fortsätta att försämras, allt paradoxalt nog på grund av den teknologiska och samhälleliga utvecklingen som västvärldens befolkning och speciellt då de från de nordligare delarna är ledande på att driva fram.

När andelen muslimer i olika samhällen runt om i världen uppnår en viss storlek så börjar det alltid ställas krav på att samhället ska börja anpassa sig till islam och när andelen når en kritisk nivå så blir samhället övertaget och förändrat. Därför är det egentligen ointressant om övertagandet sker genom militär erövring eller genom massiv immigration till ett område, vilket båda är alternativ som historiskt har använts för att expandera den muslimska världen och islam. Den omfattande muslimska immigrationen till framförallt Europa, men även till västvärlden, kommer om den får fortsätta leda till en sådan kritisk nivå. Frågan är bara när det kommer att hända. Självklart kan Europa och Sverige ha en liten invandring, en liten andel av befolkningen kan tillåtas vara utrikes född, kanske någon eller några få procent, men att ha det som i dagens Sverige, där redan 17 procent av befolkningen i december 2015 var född i utlandet och ungefär 12,5 procent är någon form av andra generationens invandrare, sammanlagt alltså 29,5 procent, varav en stor andel av alla dessa kommer från muslimska länder, är ytterst riskabelt och att sedan, från denna redan höga nivå, dessutom öka invandringen ytterligare, och speciellt då invandringen från Mellanöstern och Nordafrika, är ingenting annat än ren galenskap. [1]

Den stora frågan är när vi någonsin ska börja lära oss av historien? Om vi européer bara kände till vår verkliga historia, om vi hade kunskap om det förkristna Europa, om vi kände den verkliga europeiska själen, om vi visste sanningen om korstågen, om vi kände till de europeiska värdena och visste hur kristendomen hade tvingats på oss och vilket lidande detta har inneburit för oss så skulle vi aldrig tillåta att samma sak än en gång upprepades med islam, denna gång orkestrerat och påtvingat oss av en globalistisk elit bestående av framförallt europeiska och judiska familjer och personer som bland annat eftersträvar en internationalistisk global världsordning, där sionism och judisk överhöghet samt den lilla elitens kontroll över massorna är rådande ordning.

Det finns mycket som tyder på att samhällen utan en levande spiritualitet, samhällen som i praktiken är ateistiska i så avseende att den spiritualitet som existerar inte sträcker sig så mycket längre än till en läpparnas bekännelse och till förstelnade ritualer, kan vara väldigt sårbara för sammanstötningar med folk med väldigt stark övertygelse. Så är det troligtvis med det nutida Europas olika sammanstötningar med den muslimska världen och med den omfattande muslimska invandringen till Europa. Att den närmast ateistiska europeiska civilisationen är rikare, mäktigare och mer högstående utgör inget skydd mot styrkan hos religiöst övertygade massor och mäktiga eliters maktspel, vilket övertydligt bevisades av hur det mäktigare och högre stående romarriket snabbt togs över när anstormningen av fundamentalistiska kristna började de första århundradena efter Kristus.

Samhällen där en stor andel av befolkningen är religiöst övertygade har på gott och ont fler människor som anser att det finns värden som är högre än dem själva och den egna bekvämligheten att kämpa och offra sig för. I samhällen med utbredd ateism finns det såklart också många människor som är beredda att kämpa och offra sig för saker som är större än de själva, men då en större andel i ett sådant samhälle saknar högre värden som de tror på och kanske inte heller är övertygade om existensen av ett efterliv så blir det automatiskt fler som satsar på sig själv, sin familj, den egna underhållningen och bekvämligheten, fler som tänker att deras stund här på jorden måste spelas säkert och att det inte är så nödvändigt att sätta egna barn till världen. Religiöst övertygade människor är i större utsträckning beredda att stå upp för sin övertygelse, chansa och att offra sig, medan de som inte är religiöst övertygade oftare backar, tar det säkra före det osäkra och anpassar sig till krav från olika håll och att det är därför företrädesvis ateistiska civilisationer är så sårbara i mötet med religiös övertygelse.

Den som vill få en känsla för hur det kan ha sett ut när den mestadels ordnade och av förnuftet styrda polyteistiska romerska civilisationen togs över av en abrahamitisk monoteistisk ökenreligions fundamentalism rekommenderas att se filmen Agora från 2009 som handlar om hur den mäktiga och av romarriket kontrollerade staden Alexanderia togs över av kristendomen. Här nedanför kan ni se trailern, men jag rekommenderar att ni ser filmen. Den är riktigt bra, men även väldigt skrämmande eftersom det är så lätt att i den se vår egen europeiska framtid om vi inte stoppar vad som sker idag med invandring till Europa från de muslimska delarna av världen. [2]

När kristendomen uppstod så befann sig romarriket när det gäller spiritualitet i ungefär samma situation som västvärlden gör idag, där religionen för de flesta består av förstelnade ritualer och traditioner som saknar verklig mening för dem. Det finns många som anser att anledningen att den då så extremt fundamentalistiska kristendomens så snabba kunde ta över romarriket berodde på att romarriket vid den tiden hade kommit till ett läge då det saknade en levande spiritualism.

Är då svaret på den islamiska fundamentalismens hot mot Europa att kristendomen måste återuppväckas och stärkas? Inte nödvändigtvis!

blot-001Vi européer har nämligen en egen spiritualitet, en egen religion, som har tagits ifrån oss, en som de allra flesta av oss har glömt och som vi inte får lära oss mycket annat om än de förvanskningar som skolsystemet, medierna och den moderna underhållningsindustrin serverar oss där den oftast helt felaktigt framställs som mer barbarisk och våldsam än andra religioner. Denna spiritualitet är Asatron, de germanska folkens medfödda och naturliga spiritualitet, en polyteistisk religion som passar den europeiska folksjälen mycket bättre än kristendomen, judendomen och islam, som alla är abrahamitiska monoteistiska Mellanösternreligioner med en onaturlig form av hierarki och auktoritet samt med en helt annan syn på samhället och med andra värderingar än vad de flesta av oss européer bär inom oss. Asatron passar visserligen även den sydeuropeiska folksjälen bra då den är väldigt närbesläktad de grekiska och romerska antika polyteistiska religionerna, men människor i de södra delarna av Europa bör såklart återgå till sina egna förkristna och med Asatron närbesläktade religioner snarare än att ta till sig asatron. Samma gäller såklart en stor andel av de med ursprung i Mellanöstern, Nordafrika och i andra delar av världen, att även de borde återgå till den polyteistiska tro i som deras förfäder hade innan de abrahamitiska religionernas galenskap och dogmatism, i form av judendom, kristendom och islam, dessa religioner som uppstod hos vandrande ökenfolk, drabbade dem. Kanske kan någon form av återgång till sumerernas eller egyptiernas tro vara något för dem. Egentligen passar inte monoteistiska, hierarkiska och auktoritära religioner något folk, men skillnaden är dels att folken från Mellanöstern och Nordafrika, har levt så mycket längre med och under de abrahamitiska religionernas ok, särskilt judendomens som har funnits längst, vilket har gjort att mer av deras ursprungliga tro och värden har hunnit försvinna samt dels att det hårda klimatet i norr har selekterat fram ett sinne hos nordliga folk som rimmar illa med dessa onaturligt auktoritära och hierarkiska samhällen.

Asatron är inte hierarkisk på samma sätt som de abrahamitiska religionerna och relationen mellan en troende och gudarna är inte som inom de abrahamitiska religionerna, där gud är en allsmäktig överhet som man ska lyda som en sträng far, utan är mer som relationen till en god vän, en av ens egna, som man respekterar och är jämlik med, som man inte lyder för att man måste eller för att man annars kommer att straffas eller råka illa ut, utan som en som man beter sig på ett visst sätt mot för att man tycker om personen och vill göra denne glad. Vidare har religionen i samhällen där asatron har dominerat aldrig haft samma inverkan på samhället som i samhällen som har dominerats av abrahamitiska religioner, utan dessa samhällen har alltid varit sekulära och religionen i dessa har alltid varit en privatsak. Inte heller har samhällen där asatron dominerar varit särskilt fördomsfulla eller förbjudande mot andra religioner, så länge dessa inte dessa andra religioner försöker bestämma över vad andra ska tro, något som med stor sannolikhet beror på att det inom polyteistiska religioner, där det finns många olika gudar som olika människor tycker olika mycket om, inte är så viktigt vilka gudar andra folk tillber.

stod-donera-swish-013

För den som är intresserad av att höra intressanta diskussioner om detta med asatro och hur asatron kanske kan vara någonting för dagens värld rekommenderas att lyssna på alla fyra program av Red Ice Radio där Stephen A. McNallen medverkar. För att lyssna på hela dessa fyra program måste man dock vara medlem på Red Ice, något som helt klart är värt pengarna med tanke på allt fascinerande material som finns att ta del av där och med tanke på att Red Ice verkligen är fri media där allt är tillåtet att diskuteras. Vill man däremot bara lyssna på den första timmen av varje program så finns dessa på YouTube. Stephen A. McMullen startade för ungefär två årtionden sedan i USA upp asatron som en modernt existerande religion under namnet Asatru och nu idag finns denna religion i flera länder. Hemsidan för de som är intresserade att läsa mer om Asatru heter asatrufolkassembly.org. [3]

Nu har även asatron återuppstått även här i Sverige efter en på sätt och vis nära tusenårig slummer och finns återigen representerad som en officiell religion i landet sedan Nordiska Asa-samfundet registrerades som ett svenskt trossamfund av Kammarkollegiet i början av 2016. Midsommaren 2016 höll samfundet ett historiskt och vackert första midsommarblot vid rökstenen i Östragötaland. För den som vill veta mer om Nordiska Asa-samfundet eller ansluta sig så kan man läsa mer på samfundet hemsida och Facebooksida. [4]

Tyvärr anser inte Nordiska Asa-samfundet på samma sätt som Asatru Folk Assembly i USA att asatron är knuten till det germanska folket, utan anser att alla oavsett etnisk bakgrund kan anamma asatron. En grupp som är på väg att formas här i Sverige efter att Sibbe Bladh uteslöts ur Nordiska Asa-samfundet är Skandinaviska Hedniska Folkförbundet som anser att vilken ras/folkgrupp man tillhör har betydelse för om man kan vara asatroende eller inte. Så för er som precis som jag anser att asatron är till för de germanska folken så är Skandinaviska Hedniska Förbundet det asasamfund som ni helst ska ansluta er till.  Man kan såklart vara medlem i både Skandinaviska Hedniska Förbundet och Nordiska Asa-samfundet, då såklart Nordiska Asa-samfundet gör mycket som är bra även om de inte har någon förståelse för det där att asatron hör till vårt folk. [5]

Gällande den situation vi befinner oss i, där vi styrs av globalister och sionister som har tvingat på oss en massinvandring som hotar att förgöra vårt folk, så förklarar texten “Vad som måste göras” vad som krävs för att vända utvecklingen. [6]

Glöm inte bort att stödja det arbete som Informationskriget.se gör om du uppskattar det du läser. Använd Paypal eller swisha på 0723-781776.


 

Mer att läsa på samma tema:

Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt
det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad
Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.
http://www.informationskriget.se/2015/11/27/nej-metro-det-handlar-inte-om-tur-utan-om-kamp-arv-och-ratt/

Sanningen om korstågen
korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan
De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av dolda främmande härskare som har lyckats nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?
http://www.informationskriget.se/2015/12/22/sanningen-om-korstagen/

Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur
asatro-002Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, allt det som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden och egenskaper som kommer från kristendomen och de idéer som den förde med sig till Europa och att kristendomen i sin tur hade fått allt detta från judendomen.
Sanningen är dock att dessa värden och egenskaper kommer från det förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken som under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat hade formats till vad de var och att dessa kvalitéer lyckades överleva inom dem trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud, vilket under Europas kristna århundraden resulterade i toppstyrda förtryckande och patriarkala samhällen, där den enväldiga härskaren styrde över en underdånig befolkning för att han ansågs vara utvald av gud.
Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams påverkan och attacker så blev aldrig de förkristna värdena och egenskaperna utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden var det istället de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.
http://www.informationskriget.se/2016/02/28/asatro-frihet-och-jamlikhet-europas-sanna-natur/

Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!
asatro-021-stor-fb-anpassad
Nu är tiden kommen! Du och jag måste kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla vi människor som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar. Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer än vad den gör idag.
http://www.informationskriget.se/2016/03/03/det-galler-var-frihet-kultur-och-existens-kampa-annu-hardare/

Det döende folket
det-doende-folket-001-fb-anpassad-mellan
Ditt folk, det europeiska folket, är efter ett väldigt långt och produktivt liv döende. De dör när de går i skolan, lektion för lektion, bok för bok. En pojke i taget, en flicka i taget. De dör när de går på bio. Feminism. Homosexualitet. Ekologism. Vit skuld. Propaganda. Hjärntvätt. Ännu en kvinna som erövras av feminismen, som väljer att bli steril. Ännu en man som inte gifter sig, ännu ett ofött barn och en familj som hade kunnat vara. Utan barn som tar hand om dem på ålderns höst efterfrågas färgade ersättare, kolonisatörer. De europeiska folkens långsamma död är dock inte naturlig, utan är ett medvetet folkmord, orkestrerat av dolda härskare som genom kontrollen av medierna kontrollerar era sinnen. De är fienderna innanför murarna som öppnar stadens portar för inkräktarna, för kolonisatörerna. De har gjort det tidigare, många gånger under historien. Som utomstående betraktare, med fötterna i båda världarna, ser den indiskeuropeiske Frank Raymond mycket tydligt sådant som de flesta av oss har svårt att uppfatta och varnar med sitt skrivande, med sin bok, med sitt framträdande i Red Ice Radio, för vad världen kommer att missa om det europeiska folket går under.
http://www.informationskriget.se/2016/03/26/det-doende-folket/

Judeo-kristen negativ påverkan på den västerländska civilisationen
judeo-kristen-negativ-paverkan-europa-innan-001-fb-anpassad-mellanHur ofta får man inte höra om vilken positiv påverkan kristendomen har haft på västvärlden och ibland bakas även judendomen in i detta lovprisande? Det brukar sägas att det är kristna värden som har gjort den västerländska civilisationen bra och ibland nämns varianten att det är de judeo-kristna värdena vi har att tacka. Stämmer då detta eller är sanningen att varken judendomen, kristendomen eller islam, de båda sistnämnda som egentligen bara är dogmatiska och snarlika avknoppningar från en lika dogmatisk judendom, har medfört något annat än elände till den västerländska civilisationen och att de bra värden vi har i våra samhällen är sådant som vi har, inte tack vare kristendomen och judendomen, utan som vi har lyckats bevara trots deras härjningar, värden som kommer från tiden innan de tre så kallade “världsreligionerna” lyckades nästla sig in och ta över Europa genom att krossa de blomstrande grekiska, romerska, germanska och nordiska kulturerna, rikena och religionerna som fanns här innan?
http://www.informationskriget.se/2016/04/20/judeo-kristen-negativ-paverkan-pa-den-vasterlandska-civilisationen/

Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!
asatro-005Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter kom marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.
http://www.informationskriget.se/2016/04/30/sta-upp-som-era-forfader-gjorde-och-forsvara-er-sjalva/

Referenser

[1] Angående siffror och länkar för hur befolkningssammansättningen i Sverige ser ut så finns allt sådant angivet i denna text:

http://www.informationskriget.se/2016/08/31/massinvandring/

[2] http://www.imdb.com/title/tt1186830/

[3] http://www.redicemembers.com/search/search.php?query=mcnallen&search=Search

https://www.youtube.com/user/RedIceRadio/search?query=mcnallen

http://asatrufolkassembly.org/

[4] http://asa-samfundet.se/

https://www.facebook.com/asasamfundet/

[5] https://www.facebook.com/Skandinaviska-Hedniska-Folkf%C3%B6rbundet-186626638530582/

[6] http://www.informationskriget.se/2016/02/09/vad-som-maste-goras/

4 tankar kring ”Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur

 1. knut dahl

  mycket bra skrivet jag håller med om det mesta, men alla civilisationer verkar nästan som dom självdör på något sätt och varför skulle våran vara ett undantag Det moderna tänkandet att se till dig själv och skit i andra tror jag som du att det kommer ur ateismen, när vi trodde på oden o grabbarna var vi mindre enheter under fler “hövdingar” som var beroende av sitt folk därför såg till att alla hade det lika bra man som kvinna. Men som varande ateist vill jag åxo kalla mig realist har svårt att tro på något som jag inte kan ta på eller uppleva som egen erfarenhet , så även om jag håller med om att ateismen kan vara av ondo så tror jag att det blir svårt att vända skutan i nutid Men däremot saknas det många liter vikingablod i våra ådror det som sker i dag hade betytt döden för inkräktarna utan pardon för några 100 tal år tillbaka. Men hellre att vi i norden samlas under Yggdrasil “odens världsträd” än under någon islamsk flagga ett enat norden tror jag skulle bli slagkraftigt på många sätt “tack för ordet”

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tack för bra kommentar! Ja, tyvärr verkar allt för mycket av de gamla vikingarnas sätt att möta problem ha gått ur oss nordeuropéer av idag. Förhoppningsvis finns detta dock slumrande i oss och att det kanske återuppväcks snart. Om inte så kommer det nog att vara kört för vår kultur snart.

   Jag har själv alltid hittills varit ateist och är det nog än idag. Precis som du så har jag svårt för allt sådant jag inte själv har upplevt. Jag skulle nog dock gärna vara spirituell och helst då i stil med asatro kanske. Frågan är dock om jag kommer att kunna förändra mig? Jag tror faktiskt att vi människor behöver tro på något större och på mer än bara oss själva.

   Svara
 2. Evert Larsson

  Gränsdragningen monoteism polyteism är intressant och givande. Det är klart att monoteismen gynnar hierarkier och envåldshärskare, tankefiguren ligger som en blåkopia…

  Men frågan är om vi inte måste gå ännu ett steg tillbaka i tiden till de religioner som var före asatron, och att även asatro är en import med de hästburna nomadfolk som tog över Europa från de Asiatiska stäpperna för 6 till 8 tusen år sedan. Jag tänker på vanerna hos oss här i norden och de kulturer som gick under på Kreta och som förknippas med dyrkan av den stora moderna, modergudinnan.

  Det är med utgångspunkt i dessa religiösa föreställningar som används mot Dawkins ateisim av exempelvis katolska präster, som här katoliken Pell. Det är först då han faller tillbaka på alltings besjälning som vanerna står för som han gör Dawkins nästintill svarslös. Hans svar är “the soul is the principal of life”, 30 minuter in.

  https://www.youtube.com/watch?v=tD1QHO_AVZA

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Evert: Tack för bra kommentar och intressant filmklipp som du länkade till. Jag har inte sett hela än, men den del du nämnde och lite till.

   Ja, det är nog så att även asatro är en import till vår del av världen och vårt folk, men frågan är om vi måste gå tillbaks så långt? Visst kan man göra det om man vill, men måste man? Fördelen med att gå tillbaks till innan kristendomen är att man blir av med mycket av det dåliga och att förhållandet mellan religion och samhälle och mellan gudarna och människorna är så mycket bättre i asatrons samhällen än i kristendomens samhällen. Blir det någon ytterligare förbättring av att gå tillbaks ännu längre? Och kan vi gå tillbaks så långt lika lätt, att bara gå tillbaks 1000 år till asatron är rätt svårt då så mycket tid har gått och vi idag har fjärmats från vad vi hade då, hur blir det då med sådant vi skildes ifrån för 6–8 tusen år sedan?

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *