Mässlingvaccinet och verkligheten

Många inom antivaccinrörelsen blir provocerade då någon påstår att mässlingvaccinet gjorde att färre får mässlingen, men faktum är att någonting faktiskt hände när vaccinet infördes. Plötsligt blev antalet smittade med symptom färre och färre och efter MPR-vaccinets införande med två vaccinationstillfällen så sjönk antalet till nära noll. Att så är fallet betyder dock inte att det är bra att vaccinera mot mässlingen, då vaccinet troligtvis inte alls har bidragit till det minskade av antalet som skadas och dör av sjukdomen och bevisligen innehåller skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester vars effekter på hälsan forskningen inte vet något om. Det är viktigt att alla inom antivaccinrörelsen förstår detta så att det blir rätt när vi argumenterar mot våra motståndare.

Text: Tobias Lindberg 2015-05-15. Uppdaterad 2016-06-21.

Foto: Luciana Christante http://bit.ly/1Lf4gVs

Foto: Luciana Christante
http://bit.ly/1Lf4gVs

Alla som bara är lite äldre än jag minns det tydligt själva, hur de allra flesta barn under 60-talet fick mässlingen och hur de fick ligga hemma och ta det lugnt i någon vecka. Faktum är att innan mässlingvaccinet introducerades så blev 99 % av alla människor smittade av mässlingen någon gång under livet, varav c:a 84 % av dessa fick mässlingen med symptom och c:a 16 % fick mässlingen symptomlöst. Nästan alla smittades när de var barn.

Oavsett hur den offentliga statistiken från tiden innan mässlingsvaccinets införande ser ut med ett visst antal smittade, skadade eller döda av mässlingen så vet vi att i princip alla på den tiden verkligen smittades av mässlingen och att de allra flesta också fick symptom av sjukdomen. Detta vet vi dels genom forskningen, men det kan också bekräftas av egen erfarenhet, då denna period ännu är så nära i tiden så att alla antingen själva har upplevt det eller har någon närstående som har upplevt det, vilket innebär att detta inte är något som bygger på offentlig statistik eller på läkarnas diagnoser som ofta kan manipuleras av vaccinindustrins hantlangare.

Skärskådar man däremot den offentliga statistiken, vilket jag gjorde i min text “Att skrämmas med mässlingen” så inser man att den har alldeles för låga siffror för antal smittade av mässlingen då det bara var de värst drabbade 15-17 procenten som hamnade i statistiken eftersom det var dessa som gick till doktorn, medan de med mildare symptom låg sjuka hemma några dagar utan att anmäla det till myndigheterna, vilket i sin tur ger effekten att mässlingen vid en slarvig titt på den offentliga statistiken ser ut som en mycket farligare sjukdom än den egentligen är, eftersom andelen skadade och döda i förhållande till antalet smittade är mycket större i statistiken än det var i verkligheten. Detta är något som vaccinindustrin och vaccinförespråkarna utnyttjar effektivt för att skrämmas med mässlingen.

Nästan alla fakta och siffror som nämns i denna text kommer från min tidigare text “Att skrämmas med mässlingen” där länkar och referenser finns att läsa för den som vill. Den texten hittar ni här:

http://www.informationskriget.se/2015/01/29/att-skrammas-med-masslingen/

Efter att vaccinet infördes så var det verkligen något som gjorde att färre och färre fick mässlingen med symptom och även om detta är något som syns även i den offentliga statistiken så anser jag  att det allra mest övertygande faktumet för detta är att alla som bara är några år äldre än mig själva minns detta, att nästan alla barn faktiskt fick mässlingen med symptom innan vaccinet infördes. Speciellt tydligt blev detta under 80-talet när en andra injektion infördes i samband med att MPR-vaccinet togs i bruk.

Att mässlingen med symptom i princip försvann är ett faktum och ingenting som har förvrängts av vaccinindustri och vaccinförespråkare genom manipulering med statistik eller diagnoser. Det är bara att se runt om er själva, hur många barn med mässlingen ser ni idag? Visst kan en viss manipulering av statistik och diagnoser ha förekommit som har fått antalet skadade och döda av mässlingen att minska mer i statistiken än i verkligheten efter att vaccinet infördes för att få mässlingsvaccinet att framstå som effektivare än det verkligen var i det avseende som ska vara det allra viktigaste för ett vaccin, att det faktiskt skyddar mot skador och död, men att ha gått från en verklighet där nästan alla barn hade mässlingen med symptom innan vaccinets införande till en där nästan ingen har det kan ingen manipulering av statistik eller diagnoser i världen lyckas med.

Någonting har alltså hänt, men frågan är bara vad? Det enda man säkert kan säga är att mässlingsvaccinet har påverkat hur sjukdomen mässlingen uttrycker sig. Viruset har inte försvunnit, vilket bevisas av att både vaccinerade och ovaccinerade ibland får mässlingen från det naturliga vilda viruset, men det handlar om extremt få smittade jämfört med innan vaccinet infördes då drygt 90.000 människor varje år fick mässlingen med så pass mycket symptom att de gick till doktorn eller anmälde det och många gånger fler fick mässlingen med lite mildare symptom. Kanske har vaccinets påverkan på kroppen och immunförsvaret genom att provocera fram ett antikroppssvar och genom annan påverkan gjort att kroppens förmåga att möta viruset har ändrats, utan att för den skull ha ändrat det som gör att ett fåtal människor skadas eller dör av mässlingen som de allra flesta andra bara blir lite sjuka av?

Vaccinkritiker brukar ofta säga att mässlingen var på nedgång redan innan vaccinet infördes och det stämmer i ett avseende, men inte i ett annat, så det är viktigt att man är korrekt i detta. När det gäller andel och antal skadade och döda av mässlingen så var verkligen mässlingen på nedgång. Från 1860-talet till 1960-talet så minskade t.ex. antalet döda av mässlingen i Sverige med 99,8 %, från i snitt c:a 1800 döda per år under 1860-talet till i snitt c:a 3,6 döda per år under 1960-talet. Detta var en verklig minskning som helt och hållet berodde på socioekonomiska förbättringar eftersom man inte ens hade börjat vaccinera mot mässlingen än i Sverige. De första mässlingsvaccineringarna i Sverige började först 1971. När det gäller andelen och antal smittade däremot så sjönk inte siffrorna mellan 1860–1960 trots otroliga socioekonomiska förbättringar. Oavsett hur många som skadades och dog så smittades i princip alla av mässlingen och de allra flesta av dessa fick mässlingen med symptom. Så var det under 1860-talet när i snitt 1.800 dog varje år av mässlingen på grund av undernäring och så var det under 1960-talet när bara i snitt 3,6 dog varje år. Andelen som blev ordentligt dåliga eller dog av mässlingen minskade dock hela tiden på grund av de socioekonomiska förbättringarna, vilket avspeglas i att andelen som sökte sig till sjukvården och alltså hamnade i den offentliga statistiken för att de hade fått mässlingen också minskade från 1860-talet till 1960-talet. En växande befolkning och en förbättrad sjukvårdsorganisation fick antalet smittade att öka i statistiken från 1930-talet och framåt även om andelen som blev allvarligt sjuka av mässlingen hela tiden minskade.

Det man kan slå fast av dessa fakta är att socioekonomiska förbättringar inte påverkar antalet som smittas av mässlingen, men att det i allra högsta grad påverkar hur många som skadas och dör av sjukdomen. Det viktiga när det kommer till sjukdomar är att man lyckas få ner antalet som skadas och dör, inte att antalet som insjuknar är lågt. Vaccinerna påverkar bevisligen antalet som insjuknar i mässlingen med symptom, men frågan är om vaccinet över huvud taget påverkar antalet som skadas och dör av mässlingen?

Jag tror faktiskt inte att införandet av mässlingsvaccinet har bidragit ett dugg till minskningen av antalet som skadades och dog av mässlingen. Under 1860-talet dog i snitt c:a 1800 personer per år, under 1900-talets första årtionde dog i snitt c:a 400 per år, under perioden 1930-1945 dog i snitt c:a 50 per år och under 1960-talet i snitt 3,6 personer per år. Detta är en klar och tydlig minskande trend som helt berodde av socioekonomiska förbättringar och inte hade någonting att göra med vaccin. Denna minskande trend hade självklart fortsatt även om inte mässlingvaccinet hade införts. Det finns inga logiska argument för att denna minskning av antalet döda som hade pågått under drygt 100 års tid, från 1860-talet till 1960-talet, plötsligt bara skulle avbrytas 1971 när mässlingsvaccinet infördes i Sverige. Självklart fortsatte minskningen av antal döda av mässlingen på grund av de socioekonomiska förbättringarna även efter att vaccinet infördes och det troligaste är att hela minskningen efter 1971 berodde på dessa och inget på mässlingvaccinet. Kanske så gjorde mässlingvaccinet till och med att några fler plötsligt började dö av mässlingen än vad som skulle ha skett om vaccinet aldrig hade införts på grund av biverkningar från vaccinet och att vissa faktiskt fick mässlingen av vaccinet.

Idag dör det bara någon person av mässlingen i Sverige med flera års mellanrum. Siffrorna är alltså nere på tiondelar när man talar om det genomsnittliga antalet döda i mässlingen per år i Sverige. Med största sannolikhet så hade antalet skadade och döda av mässlingen varit lika få idag även utan mässlingvaccinet och kanske till och med ännu lägre om befolkningen hade sluppit de negativa hälsoeffekter som kommer av vaccinernas stora innehåll av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande bioaktiva cellrester från alla de djurarter och humana cancercell-linjer som de odlas på. Inga logiska argument eller några vetenskapliga bevis tyder på att det inte skulle vara så.

Resultatet av mässlingsvaccinets införande är alltså att nästan inga längre får mässlingen med symptom. Trots detta så har vaccinet troligtvis ändå inte påverkat något av det verkligen viktiga, att överlevnaden ökar och att färre får allvarliga och bestående skador. Denna obetydliga förändring, att människor inte längre insjuknar i en för friska och välnärda människor banal barnsjukdom som går över på någon vecka, betalar hela mänskligheten med den enorma risk med potentiellt oöverskådliga konsekvenser som kommer av att injicera samtliga människor med en cocktail av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande bioaktiva cellrester.

De skadliga kemikalierna finns i vaccinerna eftersom de behövs för att vaccinet ska kunna provocera fram ett immunsvar som ger antikroppar eller för att de ska fungera som konserveringsmedel så att inte farliga bakterier uppstår i vaccinet. De kroppsfrämmande cellresterna finns i vaccinerna eftersom det aldrig helt går att rena bort  alla cellrester från de cellkulturer man har använt för att producera de antigen man använder i vaccinerna. Några kemikalier som kan nämnas är aluminiumföreningar och formaldehyd och några kroppsfrämmande och bioaktiva cellrester som kan nämnas som brukar finnas i vacciner är virus, proteiner, hormoner, enzymer, antikroppar, DNA och RNA. Dessa kroppsfrämmande cellrester kan vara både hela och fragmenterade och de kan komma från såväl mänskliga cancerceller som från andra djurarter. Det är bevisat av forskningen att våra celler bl.a kan plockar upp kropps- och artfrämmande DNA-fragment som finns i nästan alla vacciner och till och med inkorporera detta i cellens eget DNA, utan att forskningen för den skull har den minsta aning om vilken påverkan detta kan komma att ha på mänskligheten i framtiden.

Det bästa sättet att uppnå en bra hälsa är att försöka äta och leva så hälsosamt som möjligt samtidigt som man undviker allt som är skadligt så gott man kan. I att undvika allt som är skadligt så gott man kan ingår självfallet att inte vaccinera sig.


 

Gällande mässlingen är följande texter viktiga att läsa och förstå:

Att skrämmas med mässlingen
Tar man sig tid och går igenom forskningen och räknar på svensk offentlig statistik så blir det övertydligt att myndigheternas, forskarnas och läkemedelsbolagens påståenden om mässlingens farlighet är kraftigt överdrivna. De flesta myndigheter påstår exempelvis att mässlingen dödar något eller några promillen av de som blir blir smittade i västvärlden, oftast brukar siffrorna 1-3 per 1000 smittade nämnas, medan ärligt tillämpad forskning och statistik visar att den verkliga risken att dö av mässlingen oftast är mellan 25-100 gånger lägre än vad myndigheterna påstår beroende på hur man räknar och vilka myndighetspåståenden man jämför med.
http://www.informationskriget.se/2015/01/29/att-skrammas-med-masslingen/

Mässlingvaccinet och verkligheten
Många inom antivaccinrörelsen blir provocerade då någon påstår att mässlingvaccinet gjorde att färre får mässlingen, men faktum är att någonting faktiskt hände när vaccinet infördes. Plötsligt blev antalet smittade med symptom färre och färre och efter MPR-vaccinets införande med två vaccinationstillfällen så sjönk antalet till nära noll. Att så är fallet betyder dock inte att det är bra att vaccinera mot mässlingen, då vaccinet troligtvis inte alls har bidragit till det minskade av antalet som skadas och dör av sjukdomen och bevisligen innehåller skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester vars effekter på hälsan forskningen inte vet något om. Det är viktigt att alla inom antivaccinrörelsen förstår detta så att det blir rätt när vi argumenterar mot våra motståndare.
http://www.informationskriget.se/2015/05/15/masslingvaccinet-och-verkligheten/

Berömd vaccinförespråkare: Vaccin kan inte förhindra mässlingsutbrott
En av världens mest inflytelserika vaccinförespråkare erkänner att det är osannolikt att mässlingen någonsin kommer att kunna utrotas med MPR-vaccinet, detta även om alla världens barn får två doser enligt vaccinationsschemat.
http://www.informationskriget.se/2015/08/29/beromd-vaccinforesprakare-osannolikt-att-masslingen-kan-utrotas/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.