Att skrämmas med mässlingen

Myndigheter, forskare och läkemedelsbolag går allt som oftast ut med varningar om hur farligt mässlingen är, men om man tar sig tid och går igenom forskningen och räknar på svensk offentlig statistik så blir det övertydligt att påståendena om mässlingens farlighet är kraftigt överdrivna. De flesta myndigheter påstår exempelvis att mässlingen dödar något eller några promillen av de som blir blir smittade i västvärlden, oftast brukar siffrorna 1-3 per 1000 smittade nämnas, medan ärligt tillämpad forskning och statistik visar att den verkliga risken att dö av mässlingen oftast är mellan 25-100 gånger lägre än vad myndigheterna påstår beroende på hur man räknar och vilka myndighetspåståenden man jämför med.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-29

att-skrammas-med-masslingen-010

Myndigheters och auktoriteters påståenden

När man läser vad myndigheter och andra auktoriteter, som forskare och läkemedelsbolag, skriver om mässlingen så låter det som om mässlingen är en väldigt farlig sjukdom. Att många blir rädda av det är inte konstigt med tanke på att en stor andel av dagens vuxna är för unga för att själva ha upplevt hur det var på den tiden då mässlingen var en vanlig sjukdom som nästan alla fick.

Som exempel på vad myndigheterna påstår för mässlingens dödlighet här i Sverige så kan vi titta på vad Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) skriver om mässlingen:

– Folkhälsomyndigheten förkunnar på sidan 3 i sin skrift “Varför vaccinerar vi mot mässlingen, påssjuka och röda hund?” att 1 av 1000-5000 fall dör av mässlingen. [1]

– Socialstyrelsen förklarar på sidan 45 skriften “Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.” att risken för dödsfall i mässlingen i i-länder är några promille. Alltså att några stycken per 1000 som blir sjuka i mässlingen skulle dö. [2]

– European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) deklarerar i sin faktasammanställning om mässlingen för sjukvårdspersonal att dödligheten av mässlingen är 1-3 av 1000 och uppger som källa till detta Stanley Plotkins standardverk om vacciner, där det också förtydligas att detta gäller för den industrialiserade världen och att dödligheten i fattiga länder kan vara många gånger högre och nå så högt som 15%. [3]

Samma uppgift om att dödligheten av mässlingen är 1-3 av 1000 från Stanley Plotkin går även att läsa på sidan 67 i boken “Vaccine Fact Book 2013”. [4]

Barnakuten.nu är visserligen ingen myndighet, men bör ändå nämnas som ett exempel på hur extrem vaccinpropagandan kan vara på välbesökta internetsidor. Barnakuten.nu skriver på sidan “Fördelar och nackdelar med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund” att mässlingen är en dödlig sjukdom och att det i Sverige skulle dö något eller några enstaka barn per 1000 barn som får mässlingen. Sedan spinner de vidare på detta och landar i slutsatsen att “… 50 000 barn skulle drabbas av mässling varje år om vi slutade vaccinera …” och sålunda “… räddar vaccinationen mellan femtio och hundra barns liv varje år. Lågt räknat.”. Detta är alltså hur det skulle vara nu idag i Sverige enligt Barnakuten.nu om vi inte vaccinerade mot mässlingen och detta påstår de trots att det redan på 60-talet här i Sverige, en tid då det inte fanns något vaccin mot mässlingen i Sverige, “bara” dog 3,6 personer i snitt av mässlingen per år, vilket framgår av tabellen “Mässling Sverige 1961-1970” längre ned i denna text. [5]

Som vi ska se längre ner i denna text så stämmer inte uppgifterna som dessa myndigheter går ut med. Allt är förvrängningar, gjorda för att få mässlingen att framstå som farligare än den är.

Hur går det då till när myndigheter och övrigt medicinskt etablissemang lyckas få en sjukdom att framstå som mycket farligare än den egentligen är och varför gör de det?

Rapporterade mässlingfall i Sverige 1911-2013. Bild: Mick3 http://bit.ly/1BylRAD

Rapporterade mässlingfall i Sverige 1911-2013.
Bild: Mick3 http://bit.ly/1BylRAD

Hur det går till är egentligen väldigt enkelt. Genom att framställa det som att de enda som får mässlingen i samhället är de människor som blir så sjuka av mässlingen att de måste söka vård för det och sedan räkna på dessa som det totala antal som blir smittade av mässlingviruset när de gör sina statistiska beräkningar så blir mässlingen en väldigt mycket farligare sjukdom i statistiken än den är i verkligheten. I verkligheten är det nämligen många fler som får mässlingen och insjuknar av den än de som registreras i statistiken, likt i figuren här intill med “Rapporterade mässlingfall”, eftersom de flesta som får mässlingen aldrig söker vård för det och sålunda inte hamnar bland de “rapporterade mässlingfallen”. Så har det alltid varit, både idag och så långt tillbaks som till mitten av 1800-talet, att det bara är de värst drabbade som hamnar i den offentliga statistiken. Sedan är det utöver dessa som insjuknar med symptom utan att få några större problem av mässlingen även många som smittas av mässlingviruset, men som aldrig ens uppvisar några symptom. Sammantaget gör detta att det bara är en liten del av det totala antalet som smittas av mässlingviruset och av de som blir sjuka i mässlingen som syns i den offentliga statistiken, vilket gör statistiken missvisande. Det rapporterade antalet mässlingfall under perioden 1911-2013 som vi ser på bilden här ovanför är egentligen bara en väldigt liten del av det verkliga antalet som smittades av mässlingen varje år.

stod-donera-swish-013

Svaret på varför de gör det är det gamla vanliga, de flesta inblandades dogmatiska övertygelse om vaccinationernas förträfflighet kombinerat med starka ekonomiska drivkrafter. De flesta som på något sätt sysslar med vacciner tror verkligen på det de håller på med och de är rädda att vaccinationsgraden ska minskas om någon som helst tveksamhet om vaccinernas förträfflighet uppvisas. Därför överdriver de flesta i branschen oftast sådan information som visar på att vacciner är bra, samtidigt som sådant som visar att vacciner är dåligt nedtonas. Stora ansträngningar görs för att upprätthålla en enad fasad. Ovanpå detta kommer sedan det faktum att vacciner är extremt lönsamma, då de till skillnad mot vanlig sjukvård är tänkta att ges till alla människor, inte bara till de få som faktiskt blir sjuka, och denna lönsamhet gör att det även finns många som deltar i spelet trots att de egentligen vet att vacciner inte är bra för hälsan.

Viktiga fakta om mässlingen

Innan vi går vidare och tittar på de verklig siffrorna för mässlingen så ska vi först gå igenom hur stor andel av en ovaccinerad befolkning som smittas och uppvisar några symptom av mässlingen samt vid vilken ålder de flesta får mässlingen.

För att ta reda på hur många som blev smittade med mässling på den tiden sjukdomarna förekom allmänt har man studerat antikroppar i blodet hos svenskar som är över 65 år. Studien visar att 99% av alla över 65 års ålder hade antikroppar mot mässling, ett tecken på en tidigare genomgången mässlingsinfektion. [6]

En genomgång av forskningen om mässlingen från 2004 i The Journal of Infectious Diseases visar att 95-98% av alla barn innan vaccinernas införande hade haft mässlingen vid 18 års ålder. [7]

En studie i The Journal of Immunology från 1958 hade över 90% av alla barn antikroppar mot mässlingen vid 8-9 års ålder. [8]

Andel med antikroppar mot mässlingen i en ovaccinerad befolkning vid olika åldrar. Bild: Tobias Lindberg

Andel med antikroppar mot mässlingen i en ovaccinerad befolkning vid olika åldrar. Bild: Tobias Lindberg

En indisk studie  från 2003 som undersökte förekomsten av antikroppar mot mässlingen hos ovaccinerade visade att av alla mässlingfall hos ovaccinerade individer så infaller knappt 70% av dem mellan 1-3 års ålder, drygt 20% mellan 4-5 års ålder och ungefär 10% senare i livet. Medianålder för de som får mässlingen är 2 år och 8 månader. [9]

Studien i The Journal of Immunology från 1958 visade att de som fick mässlingen oftast smittades vid 5-7 års ålder. [10]

Den indiska studien visade att 95% av alla barn vars föräldrar hade uppgivits att de hade haft mässlingen var seropositiva, vilket innebär att föräldrar generellt har en mycket god förmåga att avgöra när deras barn har mässlingen. Andra forskare har uppgivit att föräldrar har rätt i 75% av fallen då de säger att deras barn har haft mässlingen. [11]

Studien i The Journal of Immunology från 1958 visade att av 96 personer under 19 års ålder vars föräldrar hade uppgett att det hade haft mässlingen så var 94 av dem seropositiva, vilket innebär att föräldrarna hade rätt i 97,9% av fallen när de uppgav att deras barn hade haft mässlingen. [10]

Den indiska studien visade att av de barn som rapporterades att inte ha haft mässlingen så var 54% seropositiva och i rapporten förklarades det att siffrorna för detta kan varierar mellan 30-59% enligt litteraturen om mässlingen. Detta innebär att många alltså smittas av mässlingen utan att upptäcka det då inga symptom utvecklas. [11]

Studien i The Journal of Immunology från 1958 visade att av de 37 personer under 19 år vars föräldrar hade uppgett att de inte hade haft mässlingen så var sammanlagt 16 av dem seropositiva. Av dessa var 12 personer seropositiva för båda typerna av antikroppar och  4 för bara en typ av antikroppar. I denna studie visades alltså 43% ha smittats av mässlingen utan att upptäcka det då inga symptom utvecklades. [8]

Den indiska studien visade att bara 93 av sammanlagt 113 barn som hade smittas av mässlingviruset, vilket är ungefär 82,3%, fick symptom som gjorde att det gick att förstå att de hade fått mässlingen. [12]

Studien i The Journal of Immunology från 1958 visade att bara 94 av sammanlagt 110 personer som hade smittas av mässlingviruset, vilket är ungefär 85,5%, fick symptom som gjorde att det gick att förstå att de hade fått mässlingen. [10]

Det första mässlingvaccinet fanns färdigt 1963 i USA, men i Sverige vaccinerades det inte mot mässlingen före 1971. [13]

De verkliga siffrorna

I de olika forskarstudier och kunskapssammanställningar om mässlingen som jag har tagit upp förekommer lite olika siffror och procenttal, men på det stora hela så är de ändå väldigt samstämmiga och deras slutsatserna likvärdiga. För att kunna redovisa de verkliga siffrorna för mässlingens dödlighet så korrekt som möjligt, utan att samtidigt göra det allt för krångligt, så väljer jag att göra följande antaganden för mina beräkningar utifrån de fakta som har framkommit i de ovan nämnda studierna. I en population där ingen är vaccinerad mot mässlingen gäller:

– att 99% av alla människor smittas av mässlingviruset innan 65 års ålder.

– att 84% av alla som smittas av mässlingviruset insjuknar och får symptom som gör att man förstår att man har fått mässlingen.

– att den vanligaste åldern att smittas med mässlingviruset är ungefär 3 års ålder.

– att över 90% av alla har smittas av mässlingviruset vid 8-9 års ålder.

– att 95-98% av alla har smittats av mässlingviruset vid 18 års ålder

– att ungefär hälften av de som ännu inte har insjuknat i mässlingen i en grupp av människor mellan 1-18 års ålder ändå har blivit smittade av viruset utan att veta det, eftersom de inte har utvecklat några symptom.

Uträkningarna

masslingen-statistisk-arsbok-for-sverige-1936-001Genom att kombinera dessa forsknings- och faktabaserade antaganden med födselsiffror, antalet rapporterade mässlingfall, det uppskattade antalet verkliga mässlingfall med eller utan symptom och antalet rapporterade dödsfall i mässlingen, vilka alla framgår av tabellerna och förklaringarna längre ned i texten under avsnittet “Data och uträkningar”, så är det enkelt att räkna fram hur stor den verkliga risken att dö av mässlingen har varit vid olika tidpunkter i historien och jämföra detta med den risk som myndigheterna påstår föreligger idag.

För att illustrera de verkliga siffrorna för risken att dö av mässlingen väljer jag att inrikta mig på de två perioderna 1930-1945 och 1961-1970. Den första perioden valde jag för att det var de sista åren som det exakta antalet rapporterade mässlingfall redovisades och den andra perioden valde jag för att det var de sista åren innan mässlingvaccinet infördes och sålunda den sista chansen att se hur sjukdomen uppträdde i en ovaccinerad befolkning.

Perioden 1930-1945

Under perioden 1927-1942 så föddes totalt 1.499.917 barn i Sverige, ungefär 93.745 barn per år, vilka utgjorde nästan samtliga av de 1.484.918 människor av alla åldrar som blev smittade med mässlingviruset under perioden 1930-1945. Av alla som blev smittade under denna period så bör ungefär 84% av dessa ha uppvisat symptom, vilket innebär att ungefär 1.247.331 uppvisade symptom, medan ungefär 237.587 bör ha varit asymptomatiskt smittade av mässlingviruset. Av de som var smittade av mässlingviruset utan att visa några symptom av mässlingen, så blev en del av dem sjuka utan att någon kunde förstå att det var mässlingen de hade drabbats av, medan en annan del var smittade utan att alls bli sjuka. Under samma period, 1930-1945, rapporterades 164.319 fall av mässlingen till myndigheterna, vilket bara var en liten del av det verkliga antalet som hade smittats av mässlingviruset och även bara en liten del av alla som fick mässlingsymptom. Av dessa 164.319 rapporterade fall av mässlingen avled 794 av sjukdomen.

Detta ger 0,53 döda per 1000 smittade med mässlingviruset under perioden 1930-1945, vilket är samma som 1 död på 1.870 smittade. Räknar man på de som insjuknade i mässlingen med symptom så ger det 0,64 döda per 1.000 smittade med symptom, vilket är samma som 1 död på 1571 smittade. Detta är alltså de verkliga siffrorna där den lägre gäller om man räknar på samtliga smittade och den högre om man räknar enbart på de smittade som uppvisar symptom.

Skulle man däremot räkna enbart på de 164.319 mässlingfall som rapporterades till myndigheterna under perioden 1930-1945, alltså de allra värst drabbade fallen, så skulle man få ungefär 4,83 döda per 1000 rapporterade mässlingfall, vilket är samma som 1 död på 207 rapporterade mässlingfall. Detta är en siffra för mässlingens dödlighet som är grovt missvisande och alldeles för hög även för att vara under perioden 1930-1945, eftersom den bara utgår från en väldigt liten andel av det som bör ha varit det totala antalet som hade smittats av mässlingviruset och dessutom bara den värst drabbade andelen.

stod-donera-swish-013

Av dessa uträkningar så kan vi alltså se att den verkliga dödligheten av mässlingen under perioden 1930-1945 var uppenbart lägre än den dödlighet myndigheter och auktoriteter påstår att mässlingen skulle ha idag här i Sverige om ingen var vaccinerad. Under perioden 1930-1945 så dog 0,53-0,64 per 1000 smittade, beroende på om man räknar samtliga smittade eller bara de smittade med symptom, vilket är avsevärt lägre än de 1-3 döda per 1000 mässlingfall som myndigheter och auktoriteter påstår skulle gälla för mässlingen idag. Om man då dessutom betänker att perioden 1930-1945 var en svår tid med global ekonomisk depression, mellankrigstid och världskrig, där nivån på sjukvård och människors levnadsstandard var mycket lägre än dagens, så förstår man ännu bättre hur fullständigt orimliga myndigheternas och auktoriteternas siffror faktiskt är.

När man nu har sett hur de verkliga siffrorna såg ut för perioden 1930-1945, då ungefär 50 personer per år avled av mässlingen, och sedan betänker att det ungefär 20 år senare, under perioden 1961-1970, en tid när det fortfarande inte fanns något mässlingvaccin i Sverige, bara var 3,6 stycken dödsfall av mässlingen per år, trots att befolkningen under samma period ökade med ungefär en sjättedel från lite drygt 6 miljoner till lite drygt 7 miljoner, så förstår man bara genom enkel uppskattning att myndigheternas och auktoriteternas siffror är extremt missvisande. Vi ska dock inte bara nöja oss med uppskattning, utan gå vidare och räkna på de verkliga siffrorna för åren 1961-1970, en period som i välståndshänseende och i sjukvårdens tekniska nivå är mer lik vår nutid än vad perioden 1930-1945 var.

Perioden 1961-1970

Under perioden 1958-1967 föddes totalt 1.127.336 barn i Sverige, ungefär 112.734 barn per år, vilka utgjorde nästan samtliga av de 1.116.063 människor av alla åldrar som bör ha smittats av mässlingviruset under perioden 1961-1970. Av alla som blev smittade under denna period så bör 84% av dessa ha uppvisat symptom, vilket innebär att ungefär 937.493 bör ha uppvisat symptom, medan ungefär 178.570 bör ha blivit asymptomatiskt smittade av mässlingviruset. Av de som smittades av mässlingviruset utan att visa några symptom av mässlingen, så blev en del av dem sjuka utan att någon kunde förstå att det var mässlingen de hade drabbats av, medan en annan del var smittade utan att alls bli sjuka. Under samma period, 1961-1970, rapporterades  genom en summarisk beräkning 162.400 fall av mässlingen till myndigheterna, vilket bara var en liten del av det som bör ha varit det verkliga antalet som hade smittats av mässlingviruset och även bara en liten del av alla som bör ha fått mässlingsymptom. Av dessa 162.400 rapporterade fall av mässlingen avled 36 av sjukdomen.

Detta ger 0,032 döda per 1000 smittade med mässlingviruset under perioden 1961-1970, vilket är samma som 1 död på 31.000 smittade. Räknar man på de som insjuknade i mässlingen med symptom så ger det 0,038 döda per 1.000 smittade med symptom, vilket är samma som 1 död på ungefär 26.000 smittade. Detta är alltså de verkliga siffrorna där den lägre gäller om man räknar på samtliga smittade och den högre om man räknar enbart på de smittade som uppvisar symptom.

Skulle man däremot likt myndigheterna enbart räkna på den värst drabbade andelen av de smittade under perioden 1961-1970, alltså den andel som har hamnat i statistiken, så skulle man få ungefär 0,22 döda per 1000 rapporterade mässlingfall, vilket är samma som 1 död på 4511 rapporterade mässlingfall. Detta är en siffra för mässlingens dödlighet som är grovt missvisande och trots att den är lägre än de flesta myndigheters siffror för hur många som skulle dö av mässlingen här i Sverige om vi inte vaccinerade så är den ändå alldeles för hög jämfört med den verkliga dödligheten av mässlingen under perioden 1930-1945, eftersom den bara utgår från en väldigt liten andel av det som bör ha varit det totala antalet som hade smittats av mässlingviruset och dessutom bara den värst drabbade andelen.

Diskussion

För att kunna förstå hur situationen med mässlingen skulle ha sett ut här i Sverige idag om vi aldrig hade börjat vaccinera mot mässlingen så måste vi gå tillbaks och titta på hur det såg ut innan vaccinering mot mässlingen började.

Fattigdomen tvingade människor att lämna flytta från Sverige. Bild från filmen Utvandrarna.

Fattigdomen tvingade människor att flytta från Sverige. Bild från filmen Utvandrarna.

Under 1860-talet, en tid av fattigdom och svält då många lämnade landet för att klara sig, så dog ungefär 1.800 personer per år av mässlingen i Sverige, men under kommande årtionden minskade antalet som dog av mässlingen i takt med de socioekonomiska förbättringarna. Bättre mat, sjukvård, bostäder och avlopp gjorde att antalet som dog av mässlingen minskade enormt i absoluta tal, trots en hela tiden växande befolkningsmängd. Under 1900-talets första årtionde var antalet döda av mässlingen nere på ungefär 400 per år, för att under perioden 1930-1945 ha sjunkit till ungefär 50 personer per år och under perioden 1961-1970, de sista tio åren innan vaccineringarna började i Sverige, ungefär 3,6 personer per år. Hela denna otroligt stora minskning på 99,8% hade alltså skett på lite drygt hundra år helt utan att något vaccin hade varit inblandat. [14]

massling-hemmets-lakarebok-1930-citat-1930-talet-001

Hemmets läkarebok från 1930-talet av J. Lagerholm.

Hur ofarlig mässlingen ansågs vara redan under 1930-talet ser man av hur det i den tidens “Hemmets läkarebok” av J. Lagerholm förklarades att mässlingen var en relativt harmlös sjukdom om omvårdnaden av barnen bara sköttes på ett riktigt sätt.

Dessa väldigt låga siffror med bara 3,6 döda per år i snitt av mässlingen var alltså hur det såg ut i Sverige på 1960-talet innan vaccinering mot mässlingen började och skulle idag troligtvis ha varit ännu lägre även om man aldrig hade börjat vaccinera mot mässlingen i vårt samhälle eftersom den socioekonomiska standarden har fortsatt att öka sedan dess samt att sjukvård och vetenskap nu har blivit ännu bättre än den var då.

Självklart skulle någon enstaka människa dö av mässlingen med några års mellanrum än idag om ingen i vårt samhälle var vaccinerad, precis som det gör på riktigt idag trots att nästan alla är vaccinerade. Att någon enstaka dör av mässlingen är nämligen omöjligt att stoppa eftersom de som dör av mässlingen här i västvärlden gör det för att de har underliggande sjukdomar, dålig hälsa och dåligt immunförsvar, inte för att mässlingen är en så farlig sjukdom. Hade inte dessa personer råkat drabbas av mässlingen och dött av det så hade de troligtvis istället dött av någon annan relativt mild sjukdom som de istället drabbades av, kanske en förkylning eller en influensa.

Klassiskt mässlingutslag. Bild: CDC/Barbara Rice http://bit.ly/1BqCWdo

Klassiskt mässlingutslag.
Bild: CDC/Barbara Rice http://bit.ly/1BqCWdo

I fattiga delar av världen är mässlingen lika dödligt idag som det var för mer än hundra år sedan här i Sverige. Saken är att det inte är mässlingen som är mer dödligt där än den är här i västvärlden, utan det som verkligen är dödligt är de dåliga socioekonomiska förhållandena som råder i dessa delar av världen, förhållanden som liknar de som rådde här i Sverige för mer än hundra år sedan, med svält, dåliga bostäder, giftiga bekämpningsmedel, trångboddhet, dåliga avlopp, parasitära sjukdomar och annat sådant. Alla dessa faktorer sänker de fattiga människornas hälsa och immunförsvar, vilket gör att de i stor utsträckning dör av sådant som välnärda och friska människor normalt bara blir lite dåliga av. Är det inte mässlingen som dessa människor i socioekonomiskt utsatta områden råkar bli sjuka och dör av så är risken överhängande att de istället blir sjuka av en förkylning eller någon annan banal sjukdom och utvecklar lunginflammation eller något annat som dödar dem. Det är alltså inte mässlingen som dödar alla dessa människor, framförallt barn, i de fattiga delarna av världen, utan fattigdom och dåliga levnadsförhållanden.

Så är det med alla sjukdomar som det vaccineras mot. Vaccinerna ger inte mindre total mängd sjukdom och död i samhället, utan ändrar bara vad människor blir sjuka och dör av. Det fåtal i vårt samhälle som idag skulle ha dött av mässlingen om alla skulle ha förblivit ovaccinerade, dör i dagens samhälle, där nästan alla är vaccinerade mot mässlingen, istället av någon annan banal sjukdom eftersom deras hälsa för dålig för att klarar den påfrestning som de flesta sjukdomar orsakar. Det som minskar den totala mängden sjukdom och död i ett samhälle är ökad socioekonomisk standard och de förbättrade levnadsförhållanden det leder till. Hade det bara varit så att ungefär lika många dog ändå i slutänden, så hade det inte gjort så mycket att vi vaccinerade, men tyvärr är det inte bara så, utan vaccinerna som innehåller många skadliga kemikalier och kroppsfrämmande ämnen medför troligtvis väldigt många nackdelar för människors hälsa som forskningen ännu inte riktigt har insett eller vill inse. Vi har genom införandet av vaccinerna bytt bort att ett väldigt litet antal människor skulle dö av mässlingen, mot att samma antal istället dör av andra banala sjukdomar samtidigt som en stor andel av hela befolkningen nu drabbas av den moderna tidens sjukdomar där vacciner mycket väl kan vara en starkt bidragande bland flera andra faktorer. Allt som har hänt vad gäller det fåtal väldigt känsliga människor som under 60-talet dog av mässlingen och det fåtal som skulle ha dött årtiondena efter att vaccinet infördes är att dessa nu hamnar på en annan plats i statistiken då de nu istället dör av en annan sjukdom än mässlingen.

Det vi alla, både som enskilda människor och på samhällsnivå, borde satsa på, hellre än att vaccinera, är att äta och leva på ett sätt som gör att hälsan och immunförsvaret blir starkt. Bara på det sättet kan vi minska den totala mängden sjukdom och död i samhället, med vacciner flyttar vi bara runt siffrorna. En väldigt viktig del i att få en bra hälsa och ett starkt immunförsvar är att undvika gifter och av de gifter människor normalt utsätts för i dagens samhälle så kommer en stor andel av dessa från de giftiga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester som vaccinerna innehåller.

Slutsatser

Efter denna genomgång är det tydligt att mässlingen inte alls är så farligt som myndigheter och auktoriteter försöker framställa det som. Den verkliga risken att dö av mässlingen var redan under 1960-talet, då inga vacciner fanns, så låg som 0,032 per 1000 smittade, alltså bara 1 av 31.000 smittade. Detta var om man räknade alla smittade. Räknar man bara på de med symptom av mässlingen, vilket kanske känns mest naturligt, så var risken aningen högre, men fortfarande otroligt liten, med 0,038 döda per 1000 smittade med symptom, alltså bara 1 av 26.000 smittade med symptom. Båda dessa siffror från 1960-talet är avsevärt lägre än de siffror som myndigheter och auktoriteter försöker skrämma oss med och troligtvis hade dessa siffror varit ännu lägre idag då de socioekonomiska förbättringarna har fortsatt sedan 1960-talet.

stod-donera-swish-013

Hade myndigheter och auktoriteter sagt att dödligheten är 1-3 per 1000 av de som blir så dåliga av mässlingen att de måste söka vård för det så hade de troligtvis varit nära sanningen. Räknar man bara på denna grupp så ser mässlingen ut att skörda en större andel döda än i verkligheten. Nu är det dock inte det myndigheter och auktoriteter går ut med, utan de uttrycker sig som om av alla som får mässlingen så dör 1-3 av 1000 och det stämmer helt enkelt inte. De allra flesta som får mässlingen får en så lindrig form att de antingen inte ens upptäcker att det handlar om mässlingen eller så inser det att det är mässlingen, men insjuknar så pass lindrigt att de inte får några problem av det och att de därför inte heller meddelar sjukvården om att de har blivit sjuka.

Övrigt

Under perioden 1946-1968 fanns det ingen skyldighet för sjukvården att rapportera det exakta antalet fall av smittade med mässlingen. Statistik från denna period grundas på summarisk rapportering, vilket gör att uppgifterna för denna period alltså är ännu mer osäkra än uppgifterna från perioden fram till 1945, då det i vart fall var de exakta antalet rapporterade fall från sjukvården som redovisades. Detta blir tydligt då man ser att siffrorna för antalet smittade under perioden 1946-1968 alla är jämna avrundade tal som man exempelvis kan se på sidan 100 i den statistiska skriften Allmän hälso- och sjukvård 1968 där det tydligt skrivs att siffrorna kommer från summarisk rapportering och troligtvis är underrapporterade. [15] Problemet med den offentliga statistiken över mässlingen är alltså att den inte är tillförlitlig, eftersom det fram till 1945 bara är de av sjukvården rapporterade fallen av smittade med mässlingen och mellan 1946-1968 bara är en uppskattad siffra. Statistiken fram till 1945 bygger alltså på underrapporterade siffror och är därmed inte tillförlitliga medan statistiken mellan 1946-1968 bygger på uppskattade och underrapporterade siffror och är därmed inte heller tillförlitliga.

Fram till 1945 var sjukvården tvungna att rapportera det exakta antalet fall av mässlingen för hela riket. Denna skyldighet upphörde under perioden 1946-1968 och då redovisades bara antalet fall summariskt för vissa år med ungefärliga uppgifter. [16] Från 1969 blev det en skyldighet för läkare att rapportera antal fall av mässlingen och från 1996 blev mässlingen en anmälningspliktig sjukdom och är så än idag. [17]

En sak att fundera lite över är det faktum att mässlingen inte ens var rapporterings- eller anmälningspliktigt under perioden 1946-1968. Hur farlig kan en sjukdom som man plockar bort rapporteringsplikten på egentligen ha ansetts vara? Kan återinförandet av rapporteringsskyldigheten 1969 av och införandet anmälningsplikt för mässlingen från 1996 ha något att göra med att det fanns lönsamma vacciner och att en rapporteringsskyldighet respektive en anmälningsplikt ger sken av att mässlingen är allvarligare än den är?

 

Data och uträkningar

Mässling Sverige 1930-1945

År                          Födda barn [18]   Rapporterat smittade [19]   Dödsfall [22]
1927                           97.994                                    –                                      –
1928                           97.868                                    –                                      –
1929                           92.861                                   –                                      –
1930                           94.220                              1.403                                10
1931                           91.074                              5.481                                47
1932                           89.779                            17.543                              144
1933                           85.020                              4.094                                42
1934                           85.092                                 382                                  7
1935                           85.906                            15.089                                83
1936                           88.938                            26.419                              237
1937                           90.373                              5.155                                38
1938                           93.946                              1.475                                  3
1939                           97.380                              1.250                                  2
1940                           95.778                            16.277                                21
1941                           99.727                            25.312                                67
1942                          113.961                             1.748                                   3
1943                               –                                     3.798                                   9
1944                               –                                   27.987                                 53
1945                               –                                   10.906                                 28
______________________________________________________________________________
Total                       1.499.917                         164.319                               794

Under perioden 1930-1945 så rapporterades sammanlagt 794 människor ha dött av mässlingen i Sverige. Eftersom medianåldern för ovaccinerade som får mässlingen är 2 år och 8 månader så var det framförallt de 1.499.917 barn som var födda åren 1927-1942 som fick mässlingen under åren 1930-1945. Alltså en förskjutning på ungefär tre år och det är därför tabellen här ovanför ser ut som den gör, med uppgifterna med födda barn förskjuten i förhållande till uppgifterna med rapporterade smittade och döda av mässlingen.

Eftersom den verkliga andelen av befolkningen som blir smittade med mässlingviruset, både med och utan symptom, är 99% så bör det verkliga antalet som blev smittade med mässlingen under åren 1930-1945 vara rätt nära 99% av det totala antalet födda barn under åren 1927-1942, vilket bör ha inneburit ungefär 1.484.918 smittade. Då 794 människor rapporterades ha dött av mässlingen under perioden 1930-1945 så ger det 0,53 döda per 1.000 smittade, vilket är samma som 1 död på 1.870 smittade. Räknar man enbart på de som insjuknade i mässlingen med symptom, vilket bör ha varit ungefär 84% av de smittade, så ger det 0,64 döda per 1.000 smittade med symptom, vilket är samma som 1 död på 1571 smittade.

Antalet rapporterat smittade under perioden 1930-1945 var bara 164.319 människor, trots att det verkliga antalet, både med och utan symptom, bör ha varit 1.484.918 smittade. Detta betyder att bara 11% av det som bör ha varit det verkliga antalet smittade hamnade i statistiken. Ser man till antalet rapporterat smittade relativt till det som bör ha varit det verkliga antalet smittade som uppvisade symptom, vilket bör vara ungefär 84% av det totala antalet smittade, så var det alltså bara 13% av dessa som hamnade i statistiken.

Anledningen till att perioden 1930-1945 var en av två perioder jag valde att titta på var att det var de sista åren som det redovisades det exakta antalet som hade rapporterats vara smittade av mässlingen.

Mässling Sverige 1961-1970

År                          Födda barn [18]   Rapporterat smittade [20,21]   Dödsfall [22]
1958                          105.502                                –                                             –
1959                          104.743                                –                                             –
1960                          102.219                                –                                             –
1961                          104.501                          24.000                                        2
1962                          107.284                          26.000                                      13
1963                          112.903                            4.000                                        0
1964                          122.664                          19.000                                        2
1965                          122.806                          30.000                                        8
1966                          123.354                            3.000                                        1
1967                          121.360                            8.000                                        2
1968                                –                                 22.000                                        5
1969                                –                                 13.500                                        2
1970                                –                                 12.900                                        1
_____________________________________________________________________________
Total                       1.127.336                       162.400                                       36

Under perioden 1961-1970 så rapporterades sammanlagt 36 människor ha dött av mässlingen i Sverige. Eftersom medianåldern för ovaccinerade som får mässlingen är 2 år och 8 månader så var det framförallt de 1.127.336 barn som var födda åren 1958-1967 som fick mässlingen under åren 1961-1970. Alltså en förskjutning på ungefär tre år och det är därför tabellen här ovanför ser ut som den gör, med uppgifterna med födda barn förskjuten i förhållande till uppgifterna med rapporterade smittade och döda av mässlingen.

Eftersom den verkliga andelen av befolkningen som blir smittade med mässlingviruset, både med och utan symptom, är 99% så bör det verkliga antalet som blev smittade med mässlingen under åren 1961-1970 vara rätt nära 99% av det totala antalet födda barn under åren 1958-1967, vilket innebär ungefär 1.116.063 smittade. Då 36 människor rapporterades ha dött av mässlingen under perioden 1961-1970 så ger det 0,032 döda per 1.000 smittade, vilket är samma som 1 död på ungefär 31.000 smittade. Räknar man enbart på de som uppvisar symptom, vilket bör ha varit ungefär 84% av alla smittade, så får man 0,038 döda per 1.000 smittade med symptom, vilket är samma som 1 död på 26.000 smittade.
Antalet rapporterat smittade under perioden 1961-1970 är bara 162.400 människor, trots att det verkliga antalet, både med och utan symptom, bör ha varit ungefär 1.116.063 smittade. Detta betyder att bara 15% av det som bör ha varit det verkliga antalet smittade hamnade i statistiken. Ser man till antalet rapporterat smittade relativt till det som bör ha varit det verkliga antalet smittade som uppvisade symptom, vilket bör ha varit ungefär 84% av det totala antalet smittade, så var det alltså bara 17% av dessa som hamnade i statistiken.
Anledningen till att jag även valde perioden 1961-1970 var att det var de sista åren innan det började vaccineras mot mässlingen och sålunda de sista åren då det gick att titta på hur sjukdomen uppträdde i en helt ovaccinerad befolkning.

Längre ned finner ni källor och referenser till denna text.


 

Gällande mässlingen är följande texter viktiga att läsa och förstå:

Att skrämmas med mässlingen
Tar man sig tid och går igenom forskningen och räknar på svensk offentlig statistik så blir det övertydligt att myndigheternas, forskarnas och läkemedelsbolagens påståenden om mässlingens farlighet är kraftigt överdrivna. De flesta myndigheter påstår exempelvis att mässlingen dödar något eller några promillen av de som blir blir smittade i västvärlden, oftast brukar siffrorna 1-3 per 1000 smittade nämnas, medan ärligt tillämpad forskning och statistik visar att den verkliga risken att dö av mässlingen oftast är mellan 25-100 gånger lägre än vad myndigheterna påstår beroende på hur man räknar och vilka myndighetspåståenden man jämför med.
http://www.informationskriget.se/2015/01/29/att-skrammas-med-masslingen/

Mässlingvaccinet och verkligheten
Många inom antivaccinrörelsen blir provocerade då någon påstår att mässlingvaccinet gjorde att färre får mässlingen, men faktum är att någonting faktiskt hände när vaccinet infördes. Plötsligt blev antalet smittade med symptom färre och färre och efter MPR-vaccinets införande med två vaccinationstillfällen så sjönk antalet till nära noll. Att så är fallet betyder dock inte att det är bra att vaccinera mot mässlingen, då vaccinet troligtvis inte alls har bidragit till det minskade av antalet som skadas och dör av sjukdomen och bevisligen innehåller skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester vars effekter på hälsan forskningen inte vet något om. Det är viktigt att alla inom antivaccinrörelsen förstår detta så att det blir rätt när vi argumenterar mot våra motståndare.
http://www.informationskriget.se/2015/05/15/masslingvaccinet-och-verkligheten/

Berömd vaccinförespråkare: Vaccin kan inte förhindra mässlingsutbrott
En av världens mest inflytelserika vaccinförespråkare erkänner att det är osannolikt att mässlingen någonsin kommer att kunna utrotas med MPR-vaccinet, detta även om alla världens barn får två doser enligt vaccinationsschemat.
http://www.informationskriget.se/2015/08/29/beromd-vaccinforesprakare-osannolikt-att-masslingen-kan-utrotas/

stod-donera-swish-013

Källor och referenser

Om en länk inte fungerar så finns ofta en “back up-länk” bifogaad till samma information arkiverad på archive.is eller Googles internetarkiv på The WaybackMachine.

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/konferensdokumentation/barnvaccinationsdagen-20150526/04varfor-vaccinera-mpr.pdf

http://archive.is/vJtdh

[2] https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20467/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-2008-126-9.pdf

https://web.archive.org/web/20160731044823/https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20467/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-2008-126-9.pdf

[3] https://web.archive.org/web/20131107004247/http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/measles/Pages/health_professionals.aspx

http://archive.is/ovMZR

Plotkin S, Orenstein WA. Measles. Vaccines. 6th ed. WB Saunders Company; 2013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101598262

http://archive.is/jJGOn

https://www.elsevier.com/books/vaccines/plotkin/978-1-4557-0090-5

http://archive.is/ll2uG

[4] http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_Vaccine_FactBook_2013.pdf

https://web.archive.org/save/_embed/http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_Vaccine_FactBook_2013.pdf

[5] http://www.barnakuten.nu/barns-rattigheter/fordelar-och-nackdelar-med-vaccin-mot-massling-passjuka-och-roda-hund/

http://archive.is/B0vEP

[6] http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/#sjukdomar6

[7] http://jid.oxfordjournals.org/content/189/Supplement_1/S4.full

[8] Measles antibodies in the population of New Haven, Connecticut. JImmunol 1959;83:74-83. Sidan 77.

http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.abstract

http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.full.pdf

[9] S.D.Kandpal, K.S.Negi, Z.Khan, and A. Malik, “Measles Antibody Status Amongst Nine Months Five Years Unvaccinated Children,” Indian Journal of Preventive and Social Medicine, vol. 34, no. 1, 2003. Sidan 13.

http://medind.nic.in/ibl/t03/i1/iblt03i1p8o.pdf

[10] Measles antibodies in the population of New Haven, Connecticut. JImmunol 1959;83:74-83. Sidorna 76-77.

http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.abstract

http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.full.pdf

[11] S.D.Kandpal, K.S.Negi, Z.Khan, and A. Malik, “Measles Antibody Status Amongst Nine Months Five Years Unvaccinated Children,” Indian Journal of Preventive and Social Medicine, vol. 34, no. 1, 2003. Sidan 14.

http://medind.nic.in/ibl/t03/i1/iblt03i1p8o.pdf

[12] S.D.Kandpal, K.S.Negi, Z.Khan, and A. Malik, “Measles Antibody Status Amongst Nine Months Five Years Unvaccinated Children,” Indian Journal of Preventive and Social Medicine, vol. 34, no. 1, 2003. Sidorna 10 och 14.

http://medind.nic.in/ibl/t03/i1/iblt03i1p8o.pdf

[13] http://www.fass.se/LIF/healthcarefacts;jsessionid=wINYuJxv1bVeoGxHA9j8BhJQGgWr7SVkRtmbNK2ZxItDCqa-8z-3!-1852542267?docId=18380&userType=0

[14] Allt detta går att utläsa av tabellerna längre ned i denna text i avsnittet “Data och uträkningar” kombinerat med informationen i dessa tabeller:

– Tabell 142. Döda i infektionssjukdomar 1851-1950. Sidan 146. Historisk statistik för Sverige 1960.

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistiska-oversiktsabeller-utover-i-del-I-och-del-II-publicerade-tom-ar-1950.pdf

– Sveriges folkmängd 1749-2007.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Sveriges_folkm%C3%A4ngd_f%C3%B6dda_d%C3%B6da_1749_-_2007.svg

[15] Allmän hälso- och sjukvård 1968 sidan 100:

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/Allman-halsovard-och-sjukvard-1968.pdf

[16] Socialstyrelsens skrift “Allmän hälso- och sjukvård 1968”. Högst upp på sida 100.

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/Allman-halsovard-och-sjukvard-1968.pdf

[17] http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/massling/

[18] Födda barn 1927-1942 och 1958-1967

Genom att titta i nedanstående upplagor av skriften “Statistisk årsbok för Sverige” i tabellen “Födda barn” så har jag tagit reda på det exakta antalet levande födda barn för varje enskilt år under perioderna 1927-1942 och 1958-1967.

För åren 1927-1928, Statistisk årsbok för Sverige 1931 sidan 51:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201931.pdf
För åren 1929-1932, Statistisk årsbok för Sverige 1935 sidan 57:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201935.pdf
För åren 1933-1936, Statistisk årsbok för Sverige 1939 sidan 67:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201939.pdf
För åren 1937-1940, Statistisk årsbok för Sverige 1943 sidan 61:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201943.pdf
För åren 1941-1945, Statistisk årsbok för Sverige 1965 sidan 44:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201965.pdf
För åren 1957-1966, Statistisk årsbok för Sverige 1967 sidan 77:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201967.pdf
För åren 1965-1970, Statistisk årsbok för Sverige 1973 sidan 76
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201973.pdf:

[19] Mässlingen rapporterade smittade 1930-1945

Genom att titta i nedanstående upplagor av den statistiska skriften “Allmän hälso- och sjukvård” så har jag tagit reda på det exakta antalet som anmäldes vara smittade av mässlingen varje enskilt år under perioden 1930-1945.

För året 1930, Allmän hälso- och sjukvård 1930 sidan 78:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1930.pdf
För året 1931, Allmän hälso- och sjukvård 1931 sidan 89:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1931.pdf
För året 1932, Allmän hälso- och sjukvård 1932 sidan 93:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1932.pdf
För året 1933, Allmän hälso- och sjukvård 1933 sidan 91:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1933.pdf
För året 1934, Allmän hälso- och sjukvård 1934 sidan 95:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1934.pdf
För året 1935, Allmän hälso- och sjukvård 1935 sidan 95:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1935.pdf
För året 1936, Allmän hälso- och sjukvård 1936 sidan 99:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1936.pdf
För året 1937, Allmän hälso- och sjukvård 1937 sidan 99:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1937.pdf
För året 1938, Allmän hälso- och sjukvård 1938 sidan 105:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1938.pdf
För året 1939, Allmän hälso- och sjukvård 1939 sidan 87:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1939.pdf
För året 1940, Allmän hälso- och sjukvård 1940 sidan 67:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1940.pdf
För året 1941, Allmän hälso- och sjukvård 1941 sidan 67:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1941.pdf
För året 1942, Allmän hälso- och sjukvård 1942 sidan 71:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1942.pdf
För året 1943, Allmän hälso- och sjukvård 1943 sidan 75:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1943.pdf
För året 1944, Allmän hälso- och sjukvård 1944 sidan 79:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1944.pdf
För året 1945, Allmän hälso- och sjukvård 1945 sidan 75:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1945.pdf

[20] Mässlingen rapporterade smittade 1961-1968

Genom att titta i nedanstående upplagor av den statistiska skriften “Allmän hälso- och sjukvård” så har jag tagit reda på antalet som summariskt registrerade fall av mässlingen för varje enskilt år under perioden 1961-1968.

För åren 1958-1966, Allmän hälso- och sjukvård 1966 sidan 80:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1966.pdf
För åren 1967-1968, Allmän hälso- och sjukvård 1968 sidan 100:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1968.pdf

Observeras bör att under perioden 1946-1968 fanns det ingen skyldighet för sjukvården att rapportera det exakta antalet fall av smittade med mässlingen och därför grundar statistik från denna period bara på summarisk rapportering och är därför bara ungefärlig. Uppgifterna för perioden 1946-1968 är alltså ännu mer osäkra än uppgifterna från perioden fram till 1945, då det i vart fall var de exakta antalet rapporterade fall från sjukvården som redovisades. Detta blir tydligt då man ser att siffrorna för antalet smittade under perioden 1946-1968 är samma jämna avrundade tal som man exempelvis kan se på sidan 100 i den statistiska skriften Allmän hälso- och sjukvård 1968, där det tydligt står uttryckt att siffrorna kommer från summarisk rapportering och troligtvis är underrapporterade.

Allmän hälso- och sjukvård 1968 sidan 100:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/Allman-halsovard-och-sjukvard-1968.pdf

[21] Mässlingen rapporterade smittade 1969-1970

Genom att titta i nedanstående upplaga av den statistiska skriften “Allmän hälso- och sjukvård” så har jag tagit reda på det exakta antalet som anmäldes vara smittade av mässlingen åren 1969-1970.

För åren 1969-1970, Allmän hälso- och sjukvård 1970 sidan 80:
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Allm%C3%A4n%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20%28SOS%29%201911-1979/Allman-halsovard-och-sjukvard-1970.pdf
Från 1969 blev det återigen en skyldighet för läkare att rapportera antal fall av mässlingen och från 1996 blev mässlingen en anmälningspliktig sjukdom och är så än idag.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/massling/

[22] Mässlingen antal döda

Genom att titta i nedanstående upplagor av skriften “Statistisk årsbok för Sverige ” i tabellen “Döda, fördelade efter dödsorsak” så har jag tagit reda på det exakta antalet som anmäldes ha dött av mässlingen varje enskilt år under perioderna 1930-1945 och 1961-1970.

För året 1930, Statistisk årsbok för Sverige 1933 sidan 49:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201933.pdf
För åren 1931-1933, Statistisk årsbok för Sverige 1936 sidan 63:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201936.pdf
För åren 1934-1936, Statistisk årsbok för Sverige 1939 sidan 71:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201939.pdf
För åren 1937-1939, Statistisk årsbok för Sverige 1942 sidan 67:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201942.pdf
För åren 1940-1942, Statistisk årsbok för Sverige 1945 sidan 67:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201945.pdf
För åren 1943-1945, Statistisk årsbok för Sverige 1948 sidan 65:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201948.pdf
För åren 1961-1963, Statistisk årsbok för Sverige 1965 sidorna 268:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201965.pdf
För åren 1963-1965, Statistisk årsbok för Sverige 1966 sidorna 269:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201966.pdf
För åren 1965-1966, Statistisk årsbok för Sverige 1968 sidorna 289:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201968.pdf
För åren 1967-1968, Statistisk årsbok för Sverige 1971 sidorna 278:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201971.pdf
För åren 1969-1970, Statistisk årsbok för Sverige 1973 sidorna 286 och 288:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201973.pdf

10 tankar kring ”Att skrämmas med mässlingen

 1. Björn Hammarskjöld

  Som synes i den första bilden med antalet fall av mässling så var det mycket låga siffror för antalet rapporterade fall dels 1957 och dels 1959, 1960
  Mässling finns i stort sett bara mellan november och maj och saknas helt under juni-oktober.
  Det innebär att det största antalet fall en säsong infaller efter årsskiftet och redovisas det året.
  Flottans chefsläkare Julius Lagerholm påpekar i sin bok från 1921 att de som får allvarliga symtom är de med engelska sjukan.
  Lägger man sedan till att somrarna 1955 och 1959 var mycket soliga och varma vilket innebär att alla barn då fick mycket D3-vitamin som stärker immunförsvaret och räckte till hela vintersäsongen. Därav de låga siffrorna året efter den varma sommaren. Då saknades Strålsäkerhetsmyndighetes (SSM) antisolningsråd så barnen fick vara ute i solen och lapa UVB som producerade vitamin D3 som skydd mot infektioner under vintern efteråt.
  Vaccinationen 1971 kan man glömma, det blev ett bakslag med mycket biverkningar så då vaccinerades inte många barn.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Intressant där, Björn! Ja, helt klart spelar D3-vitaminnivåerna in i många sjukdomar, så säkert även när det gäller mässlingen. Sedan verkar ju många sjukdomar ha en slags naturlig cykel, typexempel på det är väl kikhosta. Mässlingepidemierna verkar ju också komma med 3-4 års mellanrum då de blir lite värre än åren där emellan, men ja, kanske kan säsongens solmängder påverka detta.

   Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Ja, vaccinförespråkarna är så tokiga så man kan ju förvänta sig sådant. Detta barn som dog hade troligtvis någon underliggande sjukdom som gjorde att barnet inte klarade av en vanlig ofarlig sjukdom som mässlingen. Hade inte detta barn fått mässlingen så hade den lika gärna kunnat få en vanlig förkylning som dess kropp inte klarade av och därför utvecklade sig till lunginflammation som dödade barnet. Det är alltså inte mässlingen som dödade detta barn, utan barnets dåliga hälsa och immunförsvar. Vaccinering minskar inte den totala dödligheten, utan det ändrar bara vad man dör av.

   Svara
   1. emma k

    “Vaccinering minskar inte den totala dödligheten, utan det ändrar bara vad man dör av.”

    Kan du utveckla det lite? Menar du att vaccinet fungerar och att den svage sedan dör av något annat? Eller att en vaccinerad antas inte ha ex mässlingen och då blir diagnosen/dödsorsaken annan?

    Svara
    1. admin Inläggsförfattare

     Bra fråga, det var lite otydligt förklarat av mig.

     Jag menar att vissa vacciner fungerar på så sätt att de som blir vaccinerade inte blir smittade, andra vacciner ändrar bara symptomen hos den som blir smittad så att det ser ut som att de har blivit sjuka av något annat och ytterligare andra fungerar inte alls. Oavsett vad så är ett vaccin bara bra om det minskar den totala dödligheten. Att folk runt om i världen dör av mässlingen beror på att de svälter, är undernärda, är förgiftade och/eller har underliggande sjukdomar. Om sådana människor får ett vaccin mot en sjukdom löser inte deras egentliga problem, att deras hälsa och immunförsvar är för dåligt. Inte ens om vaccinet fungerar blir de hjälpta av det. Deras dåliga hälsa kvarstår ändå. Dessa människor kommer då istället för att dö av det de blev vaccinerade mot istället dö av någon annan banal sjukdom som är ofarlig för friska och välnärda människor. Tex en förkylning. Bara genom att råda bot på det underliggande problemet, få slut på undernäringen eller bota den underliggande sjukdomen, kan dessa människor bli räddade. Vad gör skillnaden om samma person dör av mässlingen eller lunginflammation efter en förkylning, personen dör ju ändå. Det är bara statistiken som blir annorlunda.

     Vidare så gör alla de skadliga kemikalierna och kroppsfrämmande organiska molekylerna som finns i samtliga vacciner att de som blir vaccinerade får ännu sämre hälsa och immunförsvar. Så kanske klarar sig en undernärd person mot mässlingen tack vare vaccineringen, men blir samtidigt ännu svagare och klarar därför förkylningen ännu sämre.

     Bäst för denna person är att undvika vaccin och istället göra sådant som ger bättre hälsa, kanske få hjälp med det, så att den kan klarar av samtliga sjukdomar som finns i omgivningarna.

     Svara
 2. emma k

  Hej!
  Tack för den otroligt grundliga genomgången.
  Nu undrar jag om du tittat på liknande siffror ang de påstådda menen man kan få efter mässlingen? Hjärnhinneinflammation , syn o hörselskador mm. Det trycker dom ju också på.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tackar! =) Nej, jag har inte gått in så noga på detta än, men kanske gör jag det någon gång i framtiden. Vi får se. Bra siffror och fakta som inte ens vaccinförespråkarna kan bortse ifrån är ju alltid bäst. Så här på rak arm kan jag dock säga att det är lika med skador av mässlingen som med död. De som skadas är de som lider av svält, undernäring, högt infektionstryck, smutsigt vatten, dåliga avlopp eller de som har underliggande sjukdomar, medan friska välnärda individer klarar mässlingen utan problem.

   Svara
 3. Lars-Ove Nilsson

  Som vanligt finns det pengar att tjäna här. Men då gäller att befolkningen skall vara tillräckligt rädda så att de slutar tänka själva och bara göra som lobbisterna säger.
  Läkemedelsbranschen skyr inga medel att flytta fram sina ekonomiska positioner.
  Hela sjukvårdsprogrammet lider av samma inctamentdiagnos som bilverkstadsbranschen. Man tjänar pengar på att bilar är trasiga, inte på hela bilar. Så vad vill de ha för typ av bilar. Extremt hållbara eller de som ofta går sönder?
  Vad tjänar hela sjukdomsbranschen sina pengar på? Friska eller sjuka människor? Så de vill ha en lång kö med sjuka människor utanför dörren.
  Gör om, gör rätt.
  Se till att läkarkåren tjänar mer pengar ju mer friska människor är, så kommer vi få en betydligt hälsosammare befolkning.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *