Att vilseleda om invandringens konsekvenser

Media och etablissemang arbetar hårt för att vilseföra den svenska befolkningen gällande hur den enormt stora invandringen till Sverige ökar kriminaliteten. Metoder som används kan vara att framställa det som att invandrares överbelastning i brottsstatistiken nästan enbart beror på deras sämre socioekonomiska status och att gruppen invandrares överrepresentation inte är så farligt eftersom män som grupp är ännu mer överrepresenterade. Båda är vilseledande på olika sätt och ett representativt exempel för hur detta kan se ut finns i en artikel från Aftonbladet som är viktig att kommentera eftersom det artikeln avhandlar och försöker förvanska fortfarande är lika relevant som det var när artikeln skrevs.

Text: Tobias Lindberg 2016-01-22

Bilden har inget med Aftonbladet-artikeln som diskuteras i texten att göra.

Bilden har inget med Aftonbladet-artikeln som diskuteras i texten att göra.

I en artikel av Gellert Tamas som publicerades i Aftonbladet för ett drygt år sedan och som vid en hastig blick kanske främst kan tyckas vara inriktad på att försöka slå fast att Sverigedemokraterna är mer kriminella än invandrare så gömmer sig så många allvarliga faktafel och falska beskrivningar av olika samband att artikeln måste kommenteras då den allvarligt riskerar att vilseföra människor gällande hur stora skadorna i form av ökad kriminalitet blir och har blivit av den alldeles för stora invandringen till Sverige, både den som pågår idag och den har pågått under de senaste 40 åren.

Här är artikeln i Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/kultur/article20042384.ab

Bland annat framställer artikeln det i princip som att den enda orsaken till att invandrare är överrepresenterade är att de generellt befinner sig i en sämre socioekonomisk situation än svenskar och att detta med invandrares överrepresentation i brottsstatistiken inte skulle vara så farligt eftersom att det egentligen är gruppen män som står för den stora överrepresentationen. Att framställa det på detta sätt är i det första fallet faktamässigt felaktigt och i det andra fallet ovidkommande eftersom det är närmast nog omöjligt att praktiskt göra någonting åt det.

Gällande sverigedemokratiska riksdagsledamöters eventuellt höga brottsbelastning, ja för det är riksdagsledamöternas brottsbelastning som behandlas i artikeln, inte brottsbelastningen hos sverigedemokrater i en vidare bemärkelse där samtliga medlemmar eller väljare räknas in,  så kan jag bara säga att det mycket väl kan vara som det beskrivs i Aftonbladet-artikeln, att de kanske har en ovanligt hög brottsbelastning. Jag vet faktiskt inte. Anledningen att jag inte vet är att jag inte har undersökt detta eftersom sverigedemokratiska riksdagsledamöters brottsbelastning är ointressant i sammanhanget, då denna text ska handla om skillnaden i brottslighet mellan etniska svenskar och invandrare. Man kan inte jämföra en så liten och specifikt avgränsad grupps förekomst i brottsstatistiken som sverigedemokratiska riksdagsledamöter med en så stor och ospecifik grupp som alla invandrares förekomst eller till alla invandrare med en viss etnicitets förekomst, utan snarare borde de ha jämförts med grupp som ledarskapet för Sveriges muslimska råd, vilka säkerligen är en lika liten och specifik avgränsad grupp och som troligtvis har en lika stor homogenitet i sin ideologiska övertygelse som gruppen sverigedemokratiska riksdagsledamöter. Eller så kanske man skulle ha jämfört de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna med ledarskapet i någon av Sveriges islamiska samfund eller med ledarskapet i någon islamistisk grupp för att jämförelsen skulle ha varit korrekt.

Sedan kan det mycket väl vara så att Aftonbladet-artikeln hittar på och förvränger om de Sverigedemokratiska riksdagsledamöterna. Jag vet inte om så är fallet, men med tanke på hur fakta och sammanhang om brottslighet i olika grupper förvrängs i artikeln så kan det mycket väl vara så även här, att siffrorna kanske kan ha framställs förrädiskt, att brottsligheten som de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna har begått kanske inte alls är så grov som den framställs i artikeln och så vidare.

Nu bort från detta med de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna och till frågan om hur västvärldens största invandring i förhållande till befolkningens storlek har påverkat Sverige. Per capita har Sverige idag västvärldens största och har haft det den senaste 40-årsperioden.

I Aftonbladet-artikeln nämns att män är överrepresenterade i brottsstatistiken relativt till kvinnor. Helt klart är att män är överrepresenterade i brott jämfört med kvinnor, men alla mänskliga samhällen består av kvinnor och män. Man kan inte separera dem från varandra, eftersom mänskligheten inte kan existera utan att kvinnor och män är tillsammans och samarbetar så gott det går. Arten människan består av kvinnor och män och har utvecklats på det sättet eftersom det under evolutionen har givit fördelar. Fördelarna med de manliga egenskaperna, att de under evolutionen har försvarat kvinnan, barnen och deras områden, kan ibland vara en nackdel i form av våld och brott. Vad gäller Sverige och invandrare så måste man däremot faktiskt inte fortsätta att släppa in lika många invandrare och från samma delar av världen som vi gör nu eller som vi har gjort under den senaste 40-årsperioden. Världen och mänskligheten kan fortsätta att existera utmärkt även om de europeiska länderna och resten av världen förblir någorlunda befolkningsmässigt och kulturellt homogena, troligtvis blir det även bättre på detta sättet, men världen kan omöjligt fortsätta att fungera utan att kvinnor och män lever tillsammans.

stod-donera-swish-012

Sedan så är artikelns försök att framställa det som att det egentligen enbart skulle vara sådant som utbildningsnivå och andra socioekonomiska orsaker som är avgörande för en grupps generella överrepresentation i brottsstatistiken också falsk. Ja, utbildning är en faktor som har stor påverkan, men i Aftonbladet-artikeln framställs det som att det bara är för att invandrare generellt har sämre utbildning och sämre socioekonomisk ställning som gör att de är överrepresenterade i brottsstatistiken. Så är dock inte fallet. I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) två sammanställningar “Invandrares brottslighet” från 1996 och 2005 så framgår det tydligt att även efter att man har korrigerat för socioekonomiska förhållanden genom att standardisera värden för faktorer som såväl utbildningsnivå och arbetslöshetsgrad som könsfördelning och ålder, så kvarstår en väldigt stor skillnad mellan infödda svenskar och invandrare, där invandrare är väldigt överrepresenterade i brottsstatistiken. En stor skillnad. Och denna skillnad är dessutom ännu större om man ser till allvarliga brott mot person och allvarligare former av sexualbrottslighet, än om man bara ser till den totala brottsligheten.

Här är de två BRÅ-rapporterna för de som vill läsa dem:

Invandrare och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2.

https://files.osf.io/v1/resources/ttda8/providers/osfstorage/589f1e80b83f6901fdb7abed?action=download&version=1&direct&mode=render

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapport 2005:17.

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

De som förstår BRÅ:s rapporter, att de redan är korrigerade för socioekonomisk status, förstår också att om man t.ex skulle titta på överrepresentationen i brottsstatistiken hos olika grupper som inte har gymnasial utbildning så skulle invandrare utan gymnasial utbildning vara misstänkta för brott mer än 5,7 gånger så ofta som totalbefolkningen med gymnasial utbildning, medan infödda svenskar utan gymnasial utbildning skulle vara misstänkta för brott mindre än 5,7 gånger så ofta som totalbefolkningen med gymnasial utbildning.

Det är lätt för media att lura människor som inte förstår statistik och forskning och de som inte har läst de rapporter och den forskning som behandlas i en artikel eller ett inslag och tyvärr så är det nog extra lätt för Aftonbladet då detta troligtvis stämmer särskilt väl in på en stor andel av Aftonbladets läsare.

Sedan detta med att Aftonbladet-artikeln nämner att påpekanden om att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken kommer från gamla BRÅ-rapporter, som om det på något sätt skulle innebära att de inte skulle vara relevanta längre, är också väldigt förrädiskt mot läsarna. Ja, den senaste rapporten om “Invandrares brottslighet” gavs ut 2005, men det innebär för den skull inte att det som står i den skulle ha slutat att gälla. BRÅ-rapporterna visade tydligt att etnicitet är något som påverkar hur stor andel av en viss grupp som förekommer i brottsstatistiken och att ju fler människor av denna grupp som kommer till i ett land ju fler brott  blir de misstänkta för. Att det är på detta vis framgår även av internationell forskning som kom ut samtidigt som BRÅ:s rapporter om invandrares brottslighet och av den internationella forskning som har kommit ut på senare tid. Ingenting har förändrats som skulle göra att de samband som BRÅ:s rapporter om invandrares brottslighet visade på skulle ha förändrats, utan snarare skulle det om det idag gjordes en ny svensk rapport framgå att invandrares brottslighet har ökat ännu mer i Sverige i förhållande till den totala kriminaliteten och att detta är anledningen till att den totala kriminaliteten har ökat i Sverige på samma sätt som som internationell forskning har visat att invandringen har lett till detta i andra europeiska länder.

I Sverige får inte ens BRÅ göra fler rapporter om invandrares brottslighet och myndigheterna får inte heller samla in fakta om brottsmisstänktas eller brottslingars etnicitet, religion och annat sådant som kan vara viktigt för att det ska gå att forska på vad som orsakar kriminalitet. Att dessa förbud har lagts på svenska myndigheter beror på att etablissemanget inte vill att det ska bli känt för de oinsatta och oengagerade massorna vad den svenska invandringen faktiskt gör med vårt land, en invandring där arbetskraftsinvandringen nästan är obefintlig i förhållande till den totala invandringen och där nära 90 % av invandringen kommer från Mellanöstern och Nordafrika med människor som generellt i en stor utsträckning har en helt annan syn på våld, jämställdhet, könsroller, vad som är rätt och fel och annat sådant än vad vi svenskar har och som i väldigt liten utsträckning har något att tillföra Sverige i form av utbildning, kompetens och kunnande.

Ett stort problem idag är att frågan om invandrares brottslighet har varit en alldeles för känslig fråga de senaste årtiondena för att få diskuteras i Sverige och efter 2005 har så har detta även blivit fallet för BRÅ. Av denna anledning har ingen uppföljning av BRÅ:s rapporter från 1996 och 2005 gjorts och ingen uppföljning är heller på gång trots att det nu har gått nästan 11 år sedan den senaste och att det därför borde vara dags för en ny.

Att BRÅ över huvud taget publicerade de båda rapporterna om invandrares brottslighet 1996 och 2005 lär enbart ha berott på att Jan Ahlberg fortfarande var generaldirektör på BRÅ. Egentligen hade vindarna redan vänt i Sverige vad gäller vad som var okej att publicera, men Jan Ahlbergs starka ställning inom Myndighetssverige när det kommer till statistik och kriminologi gjorde att han ändå lyckades driva igenom publiceringen trots att så många motarbetade den. Jan Ahlbergs som avled samma år som den sista rapporten om invandrares brottslighet publicerades lär ha varit den sista chefen på BRÅ:s som var tillräckligt självständig och orädd för att sticka ut hakan.

Det finns stora skillnader mellan de två BRÅ-rapporterna 1996:2 respektive 2005:17. Själva de statistiska resultaten är det ingen större skillnad på, annat än att statistiken kommer från olika år, men sättet statistiken beskrivs på skiljer sig drastiskt mellan de två rapporterna. Den senare rapportens text är mycket mer fokuserad på att bortförklara och förmildra det som statistiken visar än vad som är fallet med den äldre rapporten.

Det lär vara så att redan när den första rapporten 1996:2 var färdig så var frågan som rapporten behandlade så känslig att det tog nästan 10 år innan den tilläts att bli publicerad. Detta trots att den självständige och orädde Jan Ahlberg var generaldirektör för BRÅ på den tiden. Även han hade alltså problem att få rapporten 1996:2 publicerad för att det den visade på hade sådan sprängkraft. Först efter att uppföljningsrapporten 2005:17 var färdig och det kunde konstateras att den också visade liknande resultat så kunde rapporten 1996:2 publiceras eftersom de som hade lyckats hålla tillbaks den så länge inte längre trovärdigt kunde hävda att resultaten i den inte stämde. Innan resultaten av de båda undersökningarna gjordes kända för allmänheten så försågs rapporten 2005:17 med en så bortförklarande och förlåtande text som det bara var möjligt i ett försök att så gott det gick dölja de uppenbara samband som den nakna statistiken i undersökningarna visade på. Detta var antagligen vad generaldirektör Jan Ahlberg var tvungen att gå med på för att rapporterna över huvud taget skulle få publiceras. Sedan går inte heller rapporten 1996:2 att läsa eller ladda ner på BRÅ:s webbplats, utan den som vill läsa den måste köpa den i bokform på begagnatmarknaden eller gå till pdf-archive.com för att läsa eller ladda ner en inskannad version av den.

Något man också kan fundera en del över är varför man inte kan läsa och ladda ner BRÅ:s rapport 1996:2 från BRÅ:s hemsida. Rapporten 2005:17 finns att ladda ner, den med det mest bortförklarande och förmildrande sättet att beskriva invandrares brottslighet, men inte den från 1996 som inte är lika politiskt korrekt. Vill man läsa Brå-rapporten från 1996 på nätet så är det den pdf-fil som jag hänvisade till där någon har scannat in den som man får nöja sig med.

Det var fakta som dessa som jag nu precis har beskrivit från de två BRÅ-rapporterna och hans mod att påtala detta som gjorde att Mauricio Rojas drevs bort från Sverige.

Här kan man se vad Mauricio Rojas skrev angående detta för 10 år sedan:

http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet/

Även om Aftonbladet nu för tiden nästan alltid mörkar verkligheten om invandringens konsekvenser så har tidningen inte alltid haft en lika fundamentalistisk positiv hållning till invandringen som de har nu, vilket bland annat bevisas av artiklar som denna som även om den försöker bortförklara och ursäkta invandringen en del inte på långa vägar är så illa som tidningens artiklar är idag:

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html

3 tankar kring ”Att vilseleda om invandringens konsekvenser

 1. Jim

  From now on refugees can drive vehicles without having to show a driver’s license when stopped by police, the Swedish newspaper Fria Tider reported, citing Sveriges Radio.

  A Swedish court dismissed the case of a young man from Bosnia, who was caught operating a car without a driving permit. The man told judges that he actually had a driver’s license in his country of origin, but had lost it nine months ago when he moved to Sweden.

  Although the man did not prove that he had a license in Bosnia, Swedish judges chose not to charge him, because they could not prove that he did not have a license in Bosnia, according to the Swedish newspaper. In other words, Swedish judges had to prove that the man didn’t have a driver’s license in Bosnia, which ended up being an impossible thing to do.’

  http://sputniknews.com/europe/20160122/1033572556/sweden-migrants-driver-license.html

  Svara
 2. Krister

  I den här debatten, liksom många andra, finns det två sidor:
  – Svartmålarna (SD och ännu mer höger)
  – Skönmålarna (Gammelmedia inkl tex Özz N, Alexandra P och Täppas samt inte minst Expo)
  Sanningen ligger säkert även i denna debatt i mitten.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *