Effekt av invandringen: Obligatorisk skola från tre års ålder?

För att motverka den pågående försämringen av de svenska skolresultaten föreslår en svensk professor obligatorisk skola från tre års ålder, detta trots att den grupp av barn som står för huvudparten av denna försämring, utomeuropeiska barn som invandrar till Sverige efter sju års ålder, inte ens skulle påverkas av detta. Av alla försök att motivera varför staten ska lägga sina fingrar på barnen i en allt tidigare ålder för att kunna påbörja indoktrineringen så måste detta vara ett av de mest tokiga och ogrundade. Bästa sättet att bryta den negativa utvecklingen av svenska skolresultat är att stoppa eller minska invandringen. Tvång är visserligen aldrig acceptabelt, men att införa skoltvång redan vid tre års ålder är avskyvärt.

Text: Tobias Lindberg 2015-12-14

gymnasiebehorighet-invandring-000I artikeln “Förläng skolplikten från tre års ålder” på Svenska Dagbladet Debatt föreslår Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, att Sverige ska införa obligatorisk skola med fokus på barns språkliga utveckling från tre års ålder. Detta för att förbättra utgångsläget vid skolstart för barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden. [1]

Artikelns argument för en obligatorisk skola från tre års ålder kan sammanfattas med att svenska skolresultat försämras, att andelen vuxna utan gymnasieutbildning i Sverige ökar, att kompensering av individuella brister efter grundskolan inte fungerar så bra och att stort ordförråd/bokstavskunskap vid tre års ålder är viktigt.

Professor Mats Myrbergs främsta argument till att införa obligatorisk skola från tre års ålder är de försämrade svenska skolresultaten, men faktum är att svenska utbildning inte har särskild stora problem, utan det är den exceptionellt stora invandringen till Sverige under de senaste 30–40 åren som är den huvudsakliga orsaken till att de svenska resultaten har försämrats relativt till andra länder. Speciellt är det invandringen under de senaste 15 åren som har dragit ner resultaten, då den absoluta majoriteten av invandringen under denna period har kommit från utomeuropeiska länder och då en allt större andel av barnen som har anlänt har varit äldre än sju år gamla.

Att resultatförsämringen har med invandringen att göra och särskilt då utomeuropeisk invandring och invandringen av barn äldre än sju år blir tydligt om man tittar på Tabell 3.8 på sidan 17 i förslag till statens budget för 2014, proposition 2013/14:1 “Integration och jämställdhet”. [2]

gymnasiebehorighet-invandring-001

Bland inrikes födda ser man att försämringen är närmast obefintlig mellan år 2000–2012, medan den är väldigt stor för barn födda utanför Europa som har invandrat efter sju års ålder.

stod-donera-swish-012

Att utvecklingen går mot att en allt större andel äldre barn anländer till Sverige ser man på sidan 17 i budgetpropositionen för 2013 Utgiftsområde: Integration och jämställdhet, proposition 2012/13:1 “Integration och jämställdhet”. [3]

gymnasiebehorighet-invandring-002

Något man inser när man tar del av dessa fakta är att de barn som eventuellt skulle kunna behöva stöd i form av tidigare undervisning på det sätt som professor Mats Myrberg föreslår inte ens finns i Sverige när de är tre år gamla. Då den främsta anledningen till att invandrade barn som grupp presterar sämre beror på att en stor andel av dem kommer till Sverige först efter sju års ålder så kommer det inte att hjälp att tvinga de barn som redan är här börja ännu tidigare än idag.

Visst har även inrikes födda barns resultat försämrats i t.ex PISA-undersökningarna, men den försämringen är inte så stor och tros delvis kunna förklaras dels med att invandringen har en indirekta påverkan på inrikes födda barns resultat [4] och dels med att invandringen tar allt mer av de resurser som tidigare kunde läggas på de inrikes födda barnen som hade problem.

Inte heller redovisar professor Mats Myrberg i sin debattartikel några bevis för att obligatorisk skola från tre års ålder skulle leda till bättre svenska skolresultat. Det enda han nämner är att ett stort ordförråd och en stor bokstavskunskap är viktigt för en bra läsförståelse och läsutveckling, något som knappas motargumenteras av någon, men det är ändå inte samma sak som att obligatoriska skola från tre års ålder skulle leda till att fler barn fick ett stort ordförråd och en stor bokstavskunskap. För att kunna säga att obligatorisk skola från tre års ålder skulle leda till att barn fick ett stort ordförråd och en stor bokstavskunskap så skulle han behöva hänvisa till forskning som bevisar ett faktiskt orsakssamband för detta, men det gör han inte.

Hela detta förslag från professor Mats Myrberg framstår mest som ännu ett försök att motivera varför staten ska kunna lägga sina fingrar på barnen i en ännu tidigare ålder så att indoktrineringen av dem till lydiga och okritiska medborgare kan börja ännu tidigare.

Om man nu vill försöka hjälpa de grupper av elever som får dåliga resultat så borde det göras genom att dessa erbjuds extra hjälp som deras föräldrar kan acceptera eller avvisa, inte genom att tvinga alla barn att börja skolan tidigare. Erbjudande av hjälp är alltid bättre än tvång och alla former av skoltvång är oförenliga med ett fritt samhälle.

Vill man stoppa eller sakta ner försämringen av de svenska skolresultaten så är dessutom det enklaste, billigaste och mest effektiva att stoppa eller minska invandringen till Sverige.

En avslutande parentes. Ingenstans i Mats Myrbergs Debatt-artikel står det att hans förslag gäller att det är dagis/förskola som ska bli obligatorisk, utan det verkar faktiskt som att hans förslag gäller en ny form av skola som ska gälla från tre års ålder fram tills då barnen börjar den vanliga grundskolan vid sju års ålder, vilket i sig är ett helt exceptionellt långtgående förslag. Inte för att en förändring till obligatorisk dagis/förskola från tre års ålder skulle vara bättre än obligatorisk skola från samma ålder, det är trots allt pedagogiken som är det avgörande, men det skulle ändå vara intressant att veta varför han vill att det det nya obligatoriet ska vara i form av skola.

Referenser

[1] http://www.svd.se/forlang-skolplikten-fran-tre-ars-alder/om/debatt

[2] http://www.regeringen.se/contentassets/f764ba87c27347588b4f4bb51c412688/utgiftsomrade-13-integration-och-jamstalldhet#17

[3] https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_H0031d24/?html=true

[4] http://www.dn.se/debatt/invandringens-effekt-pa-skolresultat-kraver-krafttag/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *