Norge betalar asylsökande som frivilligt vill återvända hem

Norge betalar asylsökande som frivilligt vill återvända hem. Trots att både flygbiljett och tiotusentals kronor i stöd betalas ut så är detta något väldigt fördelaktigt för Norge, då varje asylsökande som återvänder hem sparar in drygt fyra miljoner kronor för skattebetalarna. Med en trolig framtid där asylinvandringen årligen kommer att medföra kostnader för Sverige som ligger någonstans mellan en sjättedel och en tredjedel av vad den offentliga sektorn av idag kostar så är detta ett system som Sverige borde ta efter.

Text: Tobias Lindberg 2015-12-09

asylsokare-betalas-for-att-atervanda-norge-001Norge betalar asylsökande som frivilligt vill återvända hem. [1] Förutom flygbiljett så betalar Återvändandeenheten på Immigrationsmyndigheten tiotusentals kronor i stöd per återvändare. [2] Det kan handla om allt från människor som vill åka hem för att asylprocessen tar för lång tid, över de som tycker att villkoren i landet inte duger till de som har fått avslag på sin asylansökan.

För den som tycker det är fel att skattepengar bara delas ut på detta sätt bör veta att dessa pengar som delas ut är småpotatis jämfört med de kostnader som skattebetalarna får bära för varje icke-västlig asylsökande som stannar.

Då nästan alla som söker asyl i Europa idag kommer från områden utanför västvärlden så är det i återstoden av denna text icke-västliga asylsökare som avses om det bara står “asylsökare”.

Som nationalekonomen Tino Sanandaji har påpekat så visar norska beräkningar att varje asylsökande som stannar i Norge i genomsnitt genererar en kostnad på 4,3 miljoner kronor under sin livstid. [3] I Sverige är motsvarande kostnad för varje asylsökande som stannar troligtvis lite lägre, men ändå jämförbar med de norska kostnaderna. Nordeuropeiska länder har sålunda inget att vinna på asylinvandring.

Denna genomsnittliga kostnad per asylsökande är framräknad av Finansavisen utifrån den norska statliga statistiska institutionen Statistiska Sentralbyråns (SSB) statistik och forskare på SSB har gått i god för att dessa beräkningar för icke-västliga asylsökande är korrekt gjorda. [4]

Kostnaden på 4,3 miljoner kronor är alltså de totala genomsnittskostnaderna efter att inkomster och annat sådant har räknats in. Att det är på detta sätt beror på att bara i snitt 54 % av de utomeuropeiska asylsökare kommer i arbete och då blir de en kostnad för samhället. Om andelen som kommer i arbete blir lägre än 54 % så ökar alltså kostnaderna för samhället och blir då högre än 4,3 miljoner per asylsökare.

stod-002

Detta norska system med ekonomiskt stöd för asylsökare som vill återvända frivilligt borde Sverige också införa eftersom varje individ som återvänder frivilligt i genomsnitt sparar in ungefär 4 miljoner kronor åt svenska skattebetalare. Även då det gäller människor som får avslag på sin asylansökan och därför är ålagda att lämna Sverige så är det en bra affär att betala dem för att återvända eftersom ungefär hälften av alla som får avslag ändå stannar kvar i landet illegalt och då fortsätter att medföra kostnader långt större än återvändarstödet.

Kostnaden för de ungefär 160.000 asylsökare [5] som Sverige kommer att ha tagit emot under 2015 kommer att medföra en total kostnad för Sverige på 640 miljarder utslaget på en livsålder på 86 år. [4] Detta är en kostnad på drygt 7,4 miljarder per år, under de kommande 86 åren, som vi överför på framtiden för oss själva, våra barn och våra barnbarn och då är ändå bara de asylsökande vi har tagit emot under 2015 inräknat i denna kostnad. Under 2014 tog vi emot 81.000 asylsökande [6], vilket genererar en totalkostnad på 324 miljarder under en livsålder och drygt 3,7 miljarder per år under de 86 följande åren. Skulle storleken på det framtida svenska årliga asylmottagandet ligga någonstans mellan det antal som vi tog emot under 2014 och det vi tog emot under 2015, mellan 81.000–160.000 asylsökande, ett antagande som inte är orimligt med tanke på den invandringspolitik som förs, så kommer detta årligen generera en totalkostnad på mellan 324–640 miljarder kronor utslaget på en livsålder på 86 år, vilket motsvarar kostnader på mellan 3,7–7,4 miljarder per år under de efterföljande 86 åren.

Skulle man räkna på dessa siffror utifrån dagens pengavärde så skulle 10 års asylmottagande i storleksordningen 81.000–160.000 asylsökare per år generera totalkostnader på mellan 3,24–6,4 biljoner kronor, vilket motsvarar årliga kostnader på mellan 37–74 miljarder kronor per år. För 20 år med ett asylmottagande av den storleken skulle totalkostnaderna hamna på mellan 6,48–12,8 biljoner kronor, vilket motsvarar årliga kostnader på mellan 74–148 miljarder kronor. För 40 år med ett så stort asylmottagande blir totalkostnaderna mellan 12,96–25,6 biljoner kronor, vilket motsvarar årliga kostnader på mellan 148–296 miljarder kronor. Slutligen skulle totalkostnaderna för 86 år av ett så stort asylmottagande, under en hel sådan här livsålderscykel, bli mellan 27,8–55,0 biljoner kronor, vilket motsvarar att de årliga kostnaderna har gått upp till den högsta nivån och då hamnar på mellan 318–636 miljarder kronor.

Bara för att sätt dessa belopp i ett perspektiv så kan nämnas att Sveriges asylmottagande som det har sett ut under 2014 och 2015 skulle om det fick fortlöpa under en sådan här livstidscykel på 86 år som vi har diskuterat här ovanför generera en årlig kostnad som skulle utgöra någonstans mellan en sjättedel och en tredjedel av hela den svenska offentliga sektorns årliga budget. En sjättedel av den offentliga sektorns kostnader är ungefär lika mycket som kostnaderna för utbildningen, rättsskipningen och samhällsskyddet tillsammans. En tredjedel av den offentliga sektorns kostnader är ungefär lika mycket som kostnaderna för utbildningen, hälso- och sjukvården, försvar, samhällsskydd och rättsskipning. Det borde vara helt uppenbart för alla att dagens svenska samhällssystem inte skulle gå att upprätthålla om asylinvandringen tillåts lägga på så stora kostnader på framtiden.

Sveriges BNP uppgick 2013 till 3.918 miljarder kronor. [7] Den offentliga sektorn årliga kostnader motsvarar nära halva Sveriges BNP. [8] Vad gäller asylsökande så har i ett historiskt perspektiv ungefär hälften av alla som söker asyl i Sverige flyttat hem eller vidare med tiden, men de som flyttar har alltid motsvarats av det antal anhöriginvandrare som tillkommer. Därför har antalet asylsökande rätt bra stämt överens med antalet nya invånare. [9]

Referenser

[1] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-paying-asylum-seekers-to-return-home-as-refugee-crisis-continues-a6763496.html

[2] http://www.nrk.no/norge/flere-asylsokere-onsker-retur-med-pengestotte-fra-norge-1.12690339

[3] https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153227579893231

[4] http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2015/09/23/194873339/regningen-100.000-syriske-flyktninger-blir-430-milliarder-kroner

[5] http://www.migrationsverket.se/images/18.5e83388f141c129ba631111f/1449472442062/Total_s%C3%B6k.png

[6] http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211281/1421152055095/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-2014.pdf

[7] http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP—Sverige/

[8] http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Offentliga-sektorns-utgifter/

[9] http://www.tino.us/2015/11/skademinimering/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *