GMO-förespråkare med andra intressen för ögonen än folkets

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt skrev i SvD om att vi borde lite på vetenskapen och därför tillåta GMO. Hela texten som är fylld med förledande förvrängningar och flera direkta felaktigheter är ett tydligt tecken på att Carl Bildts fru, precis som sin man, har andra intressens bästa för ögonen än Sveriges och Europas folk.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-15

Anna_Maria_Corazza_Bildt.EU-dagen2011_1c379_6211Anna Maria Corazza Bildt (M) skriver i sin text, fast med lite fler ord, att vi i framtiden kommer att behöva producera mer mat till en större befolkning på en mindre markareal och att vi därför kommer att behöva använda oss av GMO-teknik. I den hyllning till GMO-tekniken som hennes text i Svenska Dagbladet (SvD) onsdagen den 14 januari utgör använder hon sig av flera olika metoder för att förleda de läsare som inte är så insatta i denna fråga och därför ska jag i sju punkter förklara varför det hon skriver inte stämmer.

För det första så skriver Anna Maria Corazza Bildt att vi måste lita på vetenskapen som om alla vetenskapsmän är för GMO. Så är självklart inte fallet och det finns många vetenskapliga argument mot GMO och för användande av försiktighetsprincipen. Vidare finns det många framstående vetenskapsmän som inte håller med Anna Maria Corazza Bildt i det hon skriver. Det hon menar är nog i själva verkat det att vi läsare borde lita på den vetenskap och de vetenskapsmän som tycker som henne och Monsanto.

För det andra så har så är inte GMO en form av växtförädling. I texten försöker Anna Maria Corazza Bildt liksom de flesta andra GMO-förespråkare få det till att det som idag pågår med GMO i labben egentligen inte är någonting annorlunda än den växtförädling som människan har hållit på med i årtusenden då man har selekterat växter med vissa egenskaper före andra. Ingenting kan dock vara mer felaktigt, det är en otrolig skillnad på GMO och växtförädling.

När det gäller växtförädling så sköter växterna all sin förändring helt själv och på ett naturligt sätt, då de genom mutationer och upplockande av arvsanlag på olika naturliga sätt förändras på sätt som ligger inom ramarna för vad som är naturligt för den växten. Det enda människan gör när det gäller växtförädling är att påverka förhållandena som växterna lever under och selektera bland olika individuella växter genom att ta frön från de med önskvärda egenskaper. På detta sätt sker bara förändringar som ligger i linje eller i närhet av varje växts egenskaper, vilket gör att förändringarna som sker är små och att processen är långsam. En långsam process är naturens egen säkerhetsmekanism, eftersom naturens helhet då bättre hinner att anpassa sig till individuella arters förändringar. Vidare så gör de naturliga processerna att växterna, till skillnad mot vad som är fallet vid GMO-teknikens kloning, nästan bara plockar upp artspecifika arvsanlag.

När det gäller GMO, som är så konstgjort och onaturligt som det bara kan bli, så är nästan allt helt tvärt emot hur det är med växtförädling. Människan kontrollerar nästan allt och genom vad som framförallt handlar om olika former av kloning så för man över arvsanlag till mikroorganismer, växter och djur som inte alls ligger i linje med den individuella artens egenskaper. Dessa förändringar man vill uppnå med GMO hade inte skett av sig själv i naturen eller genom växtförädling och det är därför industrin vill ta till GMO, för att kunna göra det man inte kan med naturliga metoder eller det man inte kan göra lika snabbt. Genom att injicera utvalda och modifierade delar av arvsmassa direkt in i celler, ofta äggceller, och välja ut de där det tillförda anlaget har plockats in i könscellerna så har en genetiskt modifierad organism skapats. Denna arvsmassa som införs via GMO-teknik kan vara sådant som ligger i linje med artens egen natur, men det kan också vara helt artfrämmande arvsanlag som bakteriegener i majs, självlysande katter och getter med spindel-DNA. GMO-teknik frikopplar alla naturens egna principer och säkerhetsmekanismer och det är detta som gör tekniken så farlig då vi människor trots vår vetenskap aldrig kan vara säkra på vad olika förändringar kan ge för resultat på sikt. En liten förändring hos en art kan via vägar som ingen kan förutse idag ge stora och förödande konsekvenser längre fram i tiden.

För det tredje så resonerar Anna Maria Corazza Bildt som forskningen alltid har rätt, vilket alla som tänker efter en aning inser att den inte har. Det är bara att tänka på neurosedyn, DDT, rökning och kolesterolrädslan för att inse hur ofta vetenskapen historiskt faktiskt har haft fel och att det ofta tar lång tid innan förståelsen av en teknik hinner ikapp förmågan för vad som kan göras. Med insikt om hur otroligt ofta vetenskapen faktiskt gör fel så är försiktighetsprincipen väldigt klokt.

För det fjärde så framställer hon det som att jordens befolkning hela tiden kommer att fortsätta att växa, men berättar inte att tillväxten bara kommer att pågå i ungefär 50 år till för att sedan börja minska, något som redan är ett faktum utifrån världsbefolkningens nuvarande alltför låga och fortsatt minskande födelsetal. Jordens befolkning kommer som högst att bli ungefär 9,5 miljarder vid ungefär år 2065 och därefter minska i en oroande snabb takt.

För det femte så producerar världen idag mat som med rätt fördelning skulle kunna räcka till 10 miljarder människor. Andra källor säger att maten vi producerar räcker till 12 miljarder människor. Vi behöver alltså inte producera mer mat än vad vi gör idag, utan bara hantera de resurser vi redan har på ett bättre sätt. Fattigdom och svält beror inte på att det produceras för lite mat, utan på en orättvis världsordning där vissa lever på andra och med viljes hindrar dem att bli självständiga. Hoten mot miljön beror inte på att det finns för många människor utan på dåliga produktionsmetoder som utarmar och förgiftar naturen. Krig, fattigdom, svält och elände beror inte på resursbrist, utan på manipuleringen av världsbefolkningens möjligheter till självförsörjning och samarbete genom de stater och företag som den styrande globala eliten kontrollerar. Faktum är att vi skulle kunna producera ännu större mängder mat av bättre kvalité och som var bättre för miljön om vi bara bytte ut dagens yt- och resursmässigt ineffektiva storskaliga och industriella matproduktion  mot småskalig ekologisk odling och djurhållning i permakultur- och gräsbetesprincipernas anda.

För det sjätte så nämner hon att det i framtiden kommer att bli mindre arealer att odla på, något jag gissar att hon menar beror på människoskapade klimatförändringar. Helt säkert är att framtidens odlingsarealer kommer att bli mindre än de är idag om världens utvecklas i samma riktning som den gör idag, men detta kommer inte att bero på någon människoskapad växthuseffekt, utan på felaktigt jordbruk, skogsbruk och betesbruk på global skala, fortsatt och ökad bebyggelse på odlingsbar mark samt den förgiftning av miljön med kemikalier som hela tiden pågår, vilka alla framför allt beror på den globala styrande elitens girighet och maktbegär. När jorden brukas på fel sätt och förgiftas med kemikalier så utarmas den och dör, varpå matjorden blåser bort med vindarna och blir obrukbar. Den dag vi inser att vi inte kan fortsätta att plöja sönder vår odlingsbara jord i industriell skala för att få spannmål och baljväxter som till stor del föder den boskap vi har, den dag när vi inser att vår boskap betar bäst själva och att det framförallt ska ske enligt holistiska betesbruksmetoder som innebär att djuren betar på ett sätt som efterliknar deras naturliga förflyttningar på den dryga hälft av jordens landyta som ändå inte går att odla på men duger utmärkt till bete, den dag när vi inser att vi långsamt omöjliggör vår framtid om vi bebygger och förgiftar odlingsbar mark, först den dagen kan vi vända på den sedan länge pågående trenden med en hela tiden krympande odlingsareal. Ingenting annat kan vända den trenden, allra minst den charad som dagens klimathysteri utgör och de lösningar som presenteras av världens ledare som inte kommer att leda till annat än att de blir mäktigare och alla vi andra fattigare och mer kontrollerade.

bra-kott-daligt-kott-007 bra-kott-daligt-kott-009 bra-kott-daligt-kott-010 bra-kott-daligt-kott-008

För det sjunde så går samtliga förändringar av mikroorganismers, växters och djurs egenskaper som rimligen kan vara behövliga att åstadkomma med vanlig naturlig selektion och växtförädling och därmed är GMO-tekniken bara överflödig risk.

Jag tycker mig utläsa en förbittring hos GMO-förespråkare och företag som Monsanto över att de inte har lyckats lika bra med att övertyga européerna och deras politiker som de har med nordamerikanerna. Därav försök att lura oss som detta av Anna Maria Corazza Bildt. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att kämpa mot GMO och GMO-teknik så att det inte blir mer av det här i Europa. Bara för att vi kanske lyckas stoppa GMO här och nu så får vi absolut inte luta oss tillbaka och tro att vi är säkra, eftersom förespråkarna direkt när vi gör det kommer försöka föra in GMO igen. Vi ska därför sträva efter att helt förbjuda GMO, först här i Europa och sedan i resten av världen. När det är gjort ska vi fortsätta att vara vaksamma och slå till så fort det fula GMO-trynet visar sig igen.  Ingenting annat är ett alternativ då riskerna är för stora och tekniken överflödig. Vi kan klara oss precis lika bra ändå och brist, svält och krig kommer aldrig att kunna avhjälpas med GMO-teknik eller med mer resurser då resurserna redan finns i överflöd och det enda problemet är att vi handhar och fördelar dem fel. Det enda som kan få stopp på världens elände är att vi alla inser att vårt problem är den globala styrande eliten som kontrollerar oss alla.

12 tankar kring ”GMO-förespråkare med andra intressen för ögonen än folkets

 1. Lilian

  Hoppas mååååånga läser detta…..Mycket text men lättförståeligt och intressant!

  Svara
 2. Bo C Pettersson

  Det är en stor fråga som fr Bildt fick dig att gå igång på.

  Jag tycker att forskning & utveckling på GMO-området måste få vara tillåtet men tycker oxå att största möjliga försiktighet måste tillämpas vid införandet av GMO-labbens resultat utanför labbens väggar.

  Jag har, skam till sägandes, inte läst den artikel från fr Bilds tangentbord som du hänvisar till så jag kan bara hoppas att fr Bild, när hon skriver att “…vi borde lita på vetenskapen & därför tillåta GMO…” inte menar att “vetenskapen” är identisk med de partiska krafter som finns samlade hos GMO-positiva företag & statliga organ runt om i världen.

  “Vetenskap” är ett betydligt större område än så!

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Jag håller med om att forskning måste få kunna ske förutsatt att det kan ske utan att man riskerar att GMO sprids i naturen, men jag har å andra sidan lite svårt att se behovet av det då de mål vi eftersträvar egentligen kan nås utan GMO-tekniken om vi bara gör lite bättre politiska beslut.

   Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tackar! =)

   Ja, hon är verkligen läskig och verkar onekligen väldigt naiv eller okunnig i ämnet. Jag tror i och för sig att hon verkligen vet hur det är, men spelar naiv.

   Svara
 3. tobias

  Att avfärda henne som nåns fru är väl ganska förminskande. Skulle hon vara man skulle hon knappast avfärdas som någons man.

  Politiskt sett är hon ingen favorit, men även ickefavoriter borde respekteras bättre än så här.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Kanske skriver Bo fru Bildt för att hon har så många och krångliga namn? Att benämna henne med fru Bildt måste kanske inte ha varit menat att förminska henne.

   Svara
 4. Tobias

  förminskandet sker i din egen ingress. Även kvinnor borde få vara sina egna personer, thats all.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Inte heller det är något förminskande. Du borde nog slappna av lite tror jag. 😉

   Att hon och Carl Bildt står för samma skräpvärderingar som stöds av samma krafter är ett viktigt faktum och det var det jag ville påpeka. Om flera stycken dessutom ingår i en liten grupp på något sätt, som t.ex en familj, så kan det vara viktig information att peka ut.

   Svara
 5. Veronika

  Tobias, du borde tydliggöra din personliga åsikt innan du skriver ett långt inlägg om varför hon har fel. Jag anser att du har fel på många punkter, och jag är en förespråkare som anser att om man kallar sin hemsida “informationskriget” kanske man ska försöka vara objektiv, eller åtminstone gå ut med uppgifter om var man själv står så att läsaren kan ta även det i beaktande när man bildar sig sin egen uppfattning.

  Att du skriver fru Bildt visar på en trist jämställdhetssyn, om än normal. Det gör den inte okej.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Jag brukar inte se att journalister i olika tidningar tydliggör sin åsikt innan de skriver något, så jag förstår inte varför du kräver det av mig. Jag är övertygad om att de som läser lite på Informationskriget.se rätt snabbt får en bra uppfattning var jag står.

   Sedan har jag aldrig skrivit “fru Bildt”, vilket du påstår. Jag skrev “Carl Bildts fru” och det gjorde jag inte för att det hade något med jämställdhet att göra utan för att poängtera att hon och hennes man är en familj och att de är mäktiga och driver en dålig och korrupt politik.

   Slutligen så observerar jag att du inte hade några som helst argument i sakfrågan om GMO. =)

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *